ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูวิมลศาสนการ   วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณศาสนกิจ   วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาปฐมภณ แจ่มจำรัส  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธนสาร ประแสนพันธ์  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระนราธิป รักไทย  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภาณุวิชญ์ นามบุดดี  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพัฒนา วงษาสาร  วัดทองใน  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสรรเสริญ ธีโรภาส  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระบุญเพ็ง โยหา  วัดหิรัญรูจี  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระประกิจ แสงสว่าง  วัดสุทธิสะอาด  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระรัตนพล คงสอน  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระณัฐพล วงษ์จันทร์  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระณรงค์ฤทธิ์ นาคมี  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระเทอดศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ์  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระยุธาน นาคขำ  วัดค้างคาว  นนทบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระเกรียงไกร บุตรวงค์  วัดสุวรรณจินดาราม  ปทุมธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาโยธิน สถิตพงศ์  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูสิริธรรมกิตติ์   วัดน้ำจั้น  ลพบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระครูจันทสิริธร   วัดดงน้อย  ลพบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระพรมงคล จูมจันทร์  วัดดงน้อย  ลพบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระใบฎีกาสมจิตร หล้าเลิศ  วัดสิริโสภณวนาราม  ลพบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระสมศักดิ์ บุญสม  วัดน้ำจั้น  ลพบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสมโภชน์ กกกลาง  วัดเขาตำบล  ลพบุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระพัชรินทร์ นิลเขียว  วัดห้วยเจริญสุข  สิงห์บุรี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระพาน โตลำดับ  วัดหนองกระโดน  นครสวรรค์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระอำพล ตาลสุก  วัดทุ่งสะเดียง  เพชรบูรณ์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระสมุห์บุญยัญ สุวรรณมั่น  วัดโพธิ์คู่  สุโขทัย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหากฤตชญา ปัญญาเที่ยง  วัดไผ่ล้อม  ตาก 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูไพบูลเจติยาภิรักษ์   วัดพระธาตุภูเข้า  เชียงราย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูใบฎีกาทัต วงษ์เรียน  วัดปางหมอปวง  เชียงราย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสมบัติ ฟังเสียง  วัดศรียางมูล  เชียงราย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระวรรณรพ ศรีใจแปง  วัดสวนดอก  เชียงราย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสุขเกษม ยุพยงค์  วัดสันป่ายาง  เชียงราย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระแดง ศรีวิจิตร์  วัดพระธาตุจอมกิตติ  เชียงราย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระปลัดแสง กล้าหาญ  วัดหล่ายทุ่ง  พะเยา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระเอก คำฟู  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระชัยพัฒน์ ผัดขัน  วัดไทยสุภาพ  พะเยา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระศิทธิเชษฐ์ นันทิพิทักษ์  วัดหลวง  พะเยา 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระโกศัยเจติยารักษ์   วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูสุตพัฒนกิตติ์   วัดหนองม่วงไข่  แพร่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสายัญห์ ผิวขาว  วัดสองแคว  แพร่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสุกิจ อินปัญโญ  วัดดอนแก้ว  แพร่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระไกรพล จุมพิต  วัดห้วยขอน  แพร่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระก้าน ศรีทอง  วัดห้วยขอน  แพร่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูเกษมสุวรรณวุฒิ   วัดพิกุลทอง  น่าน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูปลัดวัชรพงษ์ ปล้องขัน  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูปลัดคณัสนันท์ กุลณาวงค์  วัดน้ำครกใหม่  น่าน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระอธิการอำนาจ ราชคง  วัดใหม่  น่าน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระวีระพล มหาวงค์  วัดนาเผือก  น่าน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระยงยุทธ ปะทิ  วัดยู้  น่าน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระวีระยุทธ ขันเขื่อน  วัดศรีมงคล  น่าน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระนราธิปพงศ์ มะโนชัย  วัดสันติการาม  น่าน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระปพน ปะละใจ  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมนตรี จินาเหมย  วัดหนองยาว  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระวะรัญญู ศรีวิชัย  วัดข้าวแท่นน้อย  เชียงใหม่ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระธนดิตถ์ ชัยนันท์  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระไพรัช สมสาร  วัดดอยน้อย  ลำพูน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระจารุเดช โกศลดำรง  วัดดอยน้อย  ลำพูน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระพงศกร กลีบบัว  วัดดอยน้อย  ลำพูน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระบวรพรต ดีงุ้น  วัดดอยน้อย  ลำพูน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระชนสรณ์ ต๊ะพรม  วัดดอยน้อย  ลำพูน 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอธิการพิษณุ สุขเสริม  วัดป่าชัยนิมิต  อุดรธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระเดชอำนาจ หอมพรมมา  วัดหนองทุ่มบัณฑิต  อุดรธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมาวิน ฤทธิบุญ  วัดศรีรัตนสัพพัญญู  อุดรธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระประวิทย์ ฤทธิ์มหา  วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อุดรธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูอดุลธรรมาภิมณฑ์   วัดโนนสำราญ  บึงกาฬ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูสุทธธรรมสถิต   วัดสุทธาวาส  บึงกาฬ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหาชัยวัฒน์ จุลทัศน์  วัดสุทธาวาส  บึงกาฬ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระคำพันธ์ งิ้วไทยสงค์  วัดสุทธาวาส  บึงกาฬ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอธิการแสวง นนธิบุตร  วัดอุดรทิศวาส  บึงกาฬ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสิทธินนท์ ศรีขันแก้ว  วัดศรีสำราญ  บึงกาฬ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระวิรัตน์ คนหาร  วัดศรีสำราญ  บึงกาฬ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาวัชระ แสงน้อย  วัดศรีวิชัยวนาราม  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอำนาจ เดชบุรัมย์  วัดศรีดวงประทีป  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระประสาร ปุผาโต  วัดศรีดวงประทีป  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระเจริญสุข ทองเปลี่ยน  วัดป่านาโคก  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระทวี บุญศรี  วัดศรีสุมังคลาราม  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสมชาย ชินหงษ์  วัดป่าภูสะนาว  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระคงศักดิ์ โพผาวงค์  วัดจันทร์สว่าง  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสุรศักดิ์ พัวพันธ์งาม  วัดพุทธเมตตาโสมนัส  เลย 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระชาญณรงค์ จันทร์จุฬา  วัดขัวสูง  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระอธิการมนัส แพนแสง  วัดป่าโพนก่อ  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระวัชรินทร์ ผายทอง  วัดป่าโพนก่อ  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระลำพูล บุญชะนะ  วัดป่าโพนก่อ  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูสุเทพสันติคุณ   วัดเทพสวัสดิ์  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอธิการทวีศักดิ์ ริกำแง  วัดเทพวิสุทธาราม  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวิมล โถแก้วเขียว  วัดนาม่อง  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระเจียตพล ทิพย์คำมี  วัดศรีทัศน์  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสันติพงษ์ กมลเดช  วัดศรีบุญเรือง  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระธวัชชัย ไกลนอก  วัดจอมแจ้ง  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระประสาท ประทุมวัน  วัดจอมแจ้ง  สกลนคร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระฐิตินารถ โคตรคำภา  วัดถ้ำอ่างบูรพาศิลาอาสน์  หนองบัวลำภู 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระสานิตย์ สิระปาณิชาติ  วัดเทพญาณนิมิตร  กาฬสินธุ์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสุวิช เวียงคำ  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระศิริพันธ์ อัฏฏะวัชระ  วัดป่าภูปัง  อุบลราชธานี 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูโกมลธรรมคุณ   วัดป่านิคมพัฒนาราม  ยโสธร 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูปภาสวชิรธรรม   วัดป่าหนองฮี  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูใบฎีกาศิริชัย เชื้อตาพระ  วัดทองสว่าง  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอธิการประสิทธิ์ คติยะจันทร์  วัดสว่างแจ้ง  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระทองใสย ลือชัยลาม  วัดโพธิ์ไชย  นครพนม 
1-8-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 199 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2