ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสมุห์มนูญ ชุ่มผักแว่น  วัดขุนละคร  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระอธิการดิเรก เสาท้าว  วัดยางกระทุง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระอธิการบุญเลิศ บุญมีศรี  วัดอ่างหินวนาราม  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระอธิการก้าน เติมพรมราช  วัดลำประโคน  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระอธิการบุญมี บำรุงสุข  วัดเขาพญาปราบ  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระอธิการเจน สันตะคุ  วัดงิ้ว  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระอธิการอำนาจ กล่ำสระน้อย  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระอธิการจาก ญาติตะขบ  วัดวังตะเคียน  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระอธิการจำลอง แรมสูงเนิน  วัดคีรีสามัคคี  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระเสน่ห์ เต็งจังหรีด  วัดโคกเกษม  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระประจวบ แทนพรมราช  วัดหนองศาลา  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระวิชัย เวชยันต์  วัดไผ่สีสุก  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระปณิธาน วงศ์มณีสัย  วัดอัมพวัน  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระสุรเดช ซึ่งจะโปะ  วัดอัมพวัน  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
115 
พระอธิพงศ์ โพคาสี  วัดเวฬุวัน  นครราชสีมา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
116 
พระมหาชวี จูมรัมย์  วัดโคกเหล็ก  บุรีรัมย์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
117 
พระเม้า จะรับรัมย์  วัดป่าเลไลย์  บุรีรัมย์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
118 
พระตี๋ จะแรบรัมย์  วัดราษฎร์รังสรรค์  บุรีรัมย์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
119 
พระครูวชิรศีลสุนทร  วัดปากคลอง-พระอาจารย์  นครนายก 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
120 
พระครูปัญญาธรรมโชติ  วัดบางมะเฟือง  ฉะเชิงเทรา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
121 
พระมหาบุญส่ง ลีพุก  วัดบ้านหัวนา  ฉะเชิงเทรา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
122 
พระอธิการเอนก จันทฤทธิ์  วัดดอนท่านา  ฉะเชิงเทรา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
123 
พระอธิการอาดุลย์ โมนะ  วัดนาน้อย  ฉะเชิงเทรา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
124 
พระอุบล ไพรบึง  วัดบางมะเฟือง  ฉะเชิงเทรา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
125 
พระมหาตอง แซ่โค้ว  วัดป่าวชิรบรรพต  ชลบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
126 
พระอธิการชัยรัตน์ ภูศรีฤทธิ์  วัดถ้ำหมีนอน  ระยอง 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
127 
พระกนก จงกลนี  วัดถ้ำหมีนอน  ระยอง 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
128 
พระครูปลัดกันตพัฒน์ สุพรรณวิวัฒน์  วัดสำปะซิว  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
129 
พระมหาอนันต์ นิสดล  วัดสำปะซิว  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
130 
พระภัทราวุธ ธนวัชรสันติ  วัดสกุณปักษี  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
131 
พระคมสัน นามพร  วัดสกุณปักษี  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
132 
พระมนัส ทับไกร  วัดเกาะ  สมุทรสาคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
133 
พระอุทัย พงศ์กูลเกียรติ  วัดเขาพระนิ่มเทพนิมิต  สุราษฏร์ธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
134 
พระมหาวิเชียร สมศรีแสง  วัดโคกสูง  สงขลา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
135 
พระครูใบฎีกาเสนาะ ตรีศิริกุล  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
136 
พระมหาเกียรติศักดิ์ แก้ววงษ์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
137 
พระมหาสุชาติ ชาตรี  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
138 
พระมหาจารุพงษ์ จึงประยูร  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
139 
พระมหาสมชัย อาลากุล  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
140 
พระปลัดวิทยา คำด้วง  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
141 
พระเสถียร เกรงขาม  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
142 
พระพลกฤต แก้วเวียง  วัดสระโบสถ์  นครสวรรค์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
143 
พระกันตภณ มั่งคั่ง  วัดท่าซุด  นครสวรรค์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
144 
พระบุญชู บริวงษ์  วัดสันติการาม  ขอนแก่น 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
145 
สามเณรสุทัศน์ น้อยคำฤา  วัดสันติการาม  ขอนแก่น 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
146 
พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
147 
พระก้องสิทธิ์ ว่องไวพานิชย์  วัดโพธิศรี  ราชบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
148 
พระชัยณรงค์ รัตนดีมั่น  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
149 
พระครูปลัดธีระชัย จันทร์ปา  วัดป่าทรงคุณ  ปราจีนบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
150 
พระสุรพงษ์ สุขวัฒน์  วัดป่าทรงคุณ  ปราจีนบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
151 
พระครูวิสิฐพัฒนวิกรม  วัดสันช้างหิน  พะเยา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
152 
พระมหาบุญเที่ยง ลักษณ์พลวงค์  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
153 
พระมหาเกียรติคุณ โชติรัตน์  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
154 
พระครูใบฎีกาลำไพ สีนานวน  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
155 
พระมหาทิพย์ โอษฐงาม  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
156 
พระณัฐพงษ์ เปี้ยคำ  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
157 
พระรัฐชัย ไชยมนตรี  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
158 
พระโชคชัย นารีนุช  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
159 
พระศราวุฒิ คัณทักษ์  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
160 
พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์  วัดไตรภูมิ  มุกดาหาร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
161 
พระครูประภัศร์สังฆคุณ  วัดพิจิตรสังฆาราม  มุกดาหาร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
162 
พระมหาวิหาร ด่านกลาง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
163 
เจ้าอธิการพินิตศักดิ์ เพ็ชรสุขุม  วัดแม่น้ำแควป่าสัก  เพชรบูรณ์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
164 
พระอธิการอำนาจ รอดเณร  วัดซับหินเพลิง  เพชรบูรณ์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
165 
พระวิจิตร ชุลหว้า  วัดสว่างสามัคคี  เพชรบูรณ์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
166 
พระศุภวัตร คงพรหม  วัดราษฎร์สามัคคี  สุพรรณบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
167 
พระครูจิตร์ หนูสังข์  วัดเขา  พัทลุง 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
168 
พระภัทรพงศ์ สงฆ์สังข์วรณ์  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
169 
พระสุเทพ วังแก้วหิรัญ  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
170 
พระราชปัญญารังษี  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
171 
พระมหาคำแสน นามบุญตรี  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
172 
พระครูธรรมธรไพบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
173 
พระมหาสุราช เมาลิชาติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
174 
พระมหาวีรวัฒน์ เกษดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
175 
พระบัณฑิต สุทธิพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
176 
พระญาณวิศิษฎ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
177 
พระเทพบัณฑิต  วัดจันทรสามัคคี  หนองคาย 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
178 
พระครูสุตสารพิมล  วัดโนนศิลา  ขอนแก่น 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
179 
พระสุทธิสารโสภณ  วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
180 
พระประสาธน์สารคุณ  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์  
1-4-51 
ผ่าน 
-  
181 
พระจรินทร์ สิริรัตนาวรรณ  วัดอุดมธานี  นครนายก 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
182 
พระประสิทธิ์ ทวีธรรม  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
183 
พระโกมล วงษ์จันทร์ดี  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
184 
พระครูอมรวชิรคุณ  วัดอมฤต  กำแพงเพชร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
185 
พระมหาแก้ววิหาร เขาแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
186 
พระดนัยภัทร เดชวัชระ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
187 
พระเทพภาวนาวิกรม  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
188 
พระเทพมุนี  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
189 
พระสุทธิสารเมธี  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
190 
พระครูศรีปริยัติวิกรม  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
191 
พระมหาวิสูตร พึ่งกุล  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
192 
พระมหาอนุสรณ์ อ้นสืบสาย  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
193 
พระมหาวุฒิชัย บูรณะ  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
194 
พระครูวินัยธรอารยพงศ์ เช็งเจริญ  วัดราชประดิษฐฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
195 
พระบุญลือ อ้อมชมพู  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
196 
พระกานต์ พุกปบุตร  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
197 
พระณัติ กันทรัพย์  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
198 
พระสมศักดิ์ ปทุมยา  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
199 
พระครูพิชาญวิหารกิจ  วัดหนองโสน  สระบุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
200 
พระวิมลสุตาภรณ์  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
1-4-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 269 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3