ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสมุห์สมชาติ แซกรัมย์  วัดขนุนโพธิ์  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
102 
พระมหาชัยยศ หล้าทองอินทร์  วัดสว่างมรรคา  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
103 
พระสุรศักดิ์ กอมาตย์  วัดป่าหนองค้า  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
104 
พระวรากร ลาวงค์  วัดเหล่าโพธิ์  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
105 
พระมหาปิยะ โสดาวาปี  วัดนาตาล  กาฬสินธุ์ 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
106 
พระสุวรรณ์ ใจกล้า  วัดนางนวล  กาฬสินธุ์ 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
107 
พระสนอง จำเริญสัตย์  วัดสว่างคงคา  กาฬสินธุ์ 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
108 
พระสมาน ประกอบกิจ  วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม  กาฬสินธุ์ 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
109 
พระสุวิทย์ วีระวิทยกุญชร  วัดหงษ์ทอง  ชัยภูมิ 
1-4-63 
ผ่าน 
พม่า  
110 
พระสมปอง เหล่าเจริญ  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
1-4-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
111 
พระสิทธิโชค เอิมชา  วัดฐิตวิริยาวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
112 
พระทองพูน ถำวาปี  วัดโคกอุดม  บึงกาฬ 
1-4-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
113 
พระครูอุดมญาณโสภณ   วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
1-4-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
114 
พระมหาวัชรวีร์ รัตนธีรชล  วัดศรีอ้วน  ลำปาง 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
115 
พระครูวินัยธรอดิศักดิ์ ยามี  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
116 
พระมหาสุพัฒน์ กองคำ  วัดสว่างสุทธาราม  ขอนแก่น 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
117 
พระมหาธิติ ไทรงาม  วัดชัยประสิทธิ์  มหาสารคาม 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
118 
พระครูสุตวรธรรมกิจ   วัดป่าหว่านไฟ  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
119 
พระมหาสุบรรณ คำเสียง  วัดสนาย  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
120 
พระครูอุดมธรรมานุกูล   วัดภูพานอุดมธรรม  นครพนม 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
121 
พระครูนิคมสุนทรารักษ์   วัดนิคมสุนทราราม  สุรินทร์ 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
122 
พระมหาวิศิต กลีบม่วง  วัดพรหมสุรินทร์  สุรินทร์ 
1-4-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
123 
พระครูธีรธรรมปราโมทย์   วัดดอยเทพนิมิต  เชียงราย 
1-4-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
124 
พระธเนศ จิตรโชติ  วัดดอนชาด  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
125 
พระปชานน ธัญญเจริญ  วัดห้วยพรหม  นครราชสีมา 
1-4-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
126 
พระเอกชัย พวงอินทร์  วัดลาดเป้ง  สมุทรสงคราม 
1-4-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
127 
พระเด่น มามอม  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระครูปิยวงศ์สถิต   วัดริ้วหว้า  อ่างทอง 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูสมุห์โชคชัย ลิ้มรัตน์โสภา  วัดเรไร  อ่างทอง 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูอุปถัมภ์ศิลปาคม   วัดปางสนุก  เชียงราย 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์จากต่างประเทศ  
พระกนกพล โพธิออน  วัดสหกรณ์ศรีดอนไชย  เชียงใหม่ 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ฉายาที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน,เอกสารไม่ชัดเจน  
พระประยงค์ บุตรวงษ์  วัดป่าชัยพฤกษ์  เลย 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระอังคาร พวงมัสธิมา  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระนพดล กระต่ายทอง  วัดศรีภูมิ  เลย 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระไกรทอง แก้ววงษ์แสน  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูศรีภัทราภิรักษ์   วัดชัยศรี  ขอนแก่น 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
10 
พระเดชาวัฒน์ อินทร์เพ็ง  วัดเจดีย์  ขอนแก่น 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
11 
พระชินพันธุ์ พรรณรัตน์  วัดชัยประสิทธิ์  มหาสารคาม 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  
12 
พระสุวิทย์ ประโพธิ์สัง  วัดท่าสำราญธรรม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
13 
พระเกรียงศักดิ์ โททำ  วัดท่าสำราญธรรม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
14 
พระธีรศักดิ์ สอนพัลละ  วัดสว่างวิจารณ์  มหาสารคาม 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
15 
พระสุรชาติ นาเสถียร  วัดสุคันธาราม  มหาสารคาม 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
16 
พระมหาสุริยา เพ็ชรสังหาร  วัดไตรมิตร  กาฬสินธุ์ 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
17 
พระจักรินทร์ ค้าตะใบ  วัดศรีประดู่  ร้อยเอ็ด 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
18 
พระไพทูลย์ ภูวงค์  วัดชัยภูมิการาม  อุบลราชธานี 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
19 
พระสิงห์ บุญวงค์  วัดตาโกน  ศรีสะเกษ 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
20 
พระสุนทร ลาดสุวรรณ  วัดภูถ้ำพระ  ยโสธร 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
21 
พระประทวน อุ่นใจ  วัดป่าศรัทธาธรรม  มุกดาหาร 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
22 
พระครูอมรชัยคุณ   วัดสุชัยคณาราม  นครราชสีมา 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
23 
พระครูนิพัทธ์ธรรมวุฒิ   วัดหนองใหญ่  บุรีรัมย์ 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
24 
พระปลัดไตรวัชร์ กันรัมย์พล  วัดเขาดินวนาราม  ชลบุรี 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อและนามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
25 
พระครูอาทรวีรวัตร   วัดบางกล้วย  สมุทรสงคราม 
1-4-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
รวมทั้งหมด : 152 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2