ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระใบฎีกาเกียรติสยาม จันทร์ทร  วัดนาพร้าว  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระสายธาร ขาวสุทธิ  วัดนาพร้าว  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระอธิการบังเอิญ ศิริไสว  วัดตโปทาราม  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระมหาปัญญา อวยเจริญ  วัดบางพระ  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระมหาจีรวัฒน์ หน่อวงศ์  วัดบางพระ  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระบรรลือศักดิ์ เสมอวงษ์  วัดบ้านห้วยกรุ  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระธนวรรธน์ แสงโชติ  วัดบ้านห้วยกรุ  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระมหาจรูญ ทองมี  วัดบูรพาพิทยาราม  จันทบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระอธิการจรัญ ชื่นขำ  วัดทุ่งกระถิน  ราชบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระณัฐธัญ รอกชัยภูมิ  วัดทุ่งกระถิน  ราชบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระชัยพล จรูญทวีทรัพย์  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
112 
พระสมุห์พิสุทธิ์ เอี่ยมสำลี  วัดฝาง  นนทบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
113 
พระสมชาย ถินถาวร  วัดประเวศวัฒนาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
114 
พระครูโสภิตพรหมนิมิต   วัดพรหมนิมิต  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
115 
พระครูจันทโชติสาร   วัดคลองไก่เถื่อน  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
116 
พระเสวียง มูลศรี  วัดคลองไก่เถื่อน  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
117 
พระพิภัตรพงษ์ แก้วเมืองน้อย  วัดคลองไก่เถื่อน  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
118 
พระครูปลัดกฤษณะ วิเศษสุนทร  วัดคลองใหญ่  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
119 
พระอธิการวินัย จำนงประโคน  วัดไทยสมานสามัคคี  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
120 
พระอธิการพงษ์ศักดิ์ ณรงค์เพชร  วัดรัตนสุวรรณาราม  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
121 
พระมหาวิชัย ธีรธำรงกุล  วัดสวนป่า  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
122 
พระมหาวุฒิชัย ศิริเวช  วัดถ้ำไทรทอง  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
123 
พระชัยวัฒน์ แก้วประสิทธิ์  วัดชนะไชยศรี  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
124 
พระสาคร กมลรักษ์  วัดคลองทราย  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
125 
พระภรภพ พิมพาวลี  วัดเขาเลื่อม  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
126 
พระวัลลภ แสนศรี  วัดหนองเรือ  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
127 
พระบุญเรือง คำจันทร์  วัดตาหลังใน  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
128 
พระรักชาติ วงษ์ศรี  วัดคลองหาด  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
129 
พระสุวิทย์ มูลศรี  วัดคลองหาด  สระแก้ว 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
130 
พระอธิการประสงค์ เขียนเสมอ  วัดทับกระดาน  สุพรรณบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
131 
พระสรพงณ์ จุลละโพธิ  วัดทุ่งลาดหญ้า  กาญจนบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
132 
พระอานนท์ สุรสรณ์  วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
133 
พระประเสริฐ ไชยสุวรรณ  วัดบ้านด่าน  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
134 
พระรุช เหลาเลิศ  วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
15-2-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
135 
พระอธิการสรยุทธ ฟองทา  วัดจำค่าวนาราม  ลำปาง 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
136 
พระนราศักดิ์ ธรรมศรีใจ  วัดพระธาตุหมื่นครื้น  ลำปาง 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
137 
พระมหาพนมกรณ์ นามราชา  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
138 
พระมหาวิชัย แสงจันทร์  วัดพันแหวน  เชียงใหม่ 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
139 
พระสามเมียะ แซ่หลาว  วัดพันอ้น  เชียงใหม่ 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
140 
พระครูศรีเจติยาภรณ์   วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
141 
พระศราวุธ มาตรประดับ  วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
142 
เจ้าอธิการโสรินทร์ ขันละ  วัดรามวิทยาลัย  สกลนคร 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
143 
พระเสกสรรค์ รอดอุตร์  วัดสว่างอารมณ์  สกลนคร 
15-2-65 
ผ่าน 
พม่า  
144 
พระครูธรรวงศ์วินิต   วัดปัจฉิมาวาส  นครพนม 
15-2-65 
ผ่าน 
ลาว  
145 
พระครูอมรธรรมานุยุต   วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม  นครพนม 
15-2-65 
ผ่าน 
ลาว  
146 
พระครูสุตวรวัฒน์   วัดหนองสะโน  นครพนม 
15-2-65 
ผ่าน 
ลาว  
147 
พระครูวิชัยสีลโสภณ   วัดเกษตราราม  นครพนม 
15-2-65 
ผ่าน 
ลาว  
148 
พระครูโสภณภาวนานุสิฐ   วัดมรุกขนคร  นครพนม 
15-2-65 
ผ่าน 
ลาว  
149 
พระครูปลัดบุญยงค์ คลาฤทธิ์  วัดศรีนคร  นครพนม 
15-2-65 
ผ่าน 
ลาว  
150 
พระครูวิสิฐศีลคุณ   วัดศรีสะอาด  มุกดาหาร 
15-2-65 
ผ่าน 
ลาว  
151 
พระอธิการไมตรี ธิอัมพร  วัดดอนไชย  เพชรบูรณ์ 
15-2-65 
ผ่าน 
เวียดนาม  
152 
พระประสพ ดิษฐประชา  วัดดอนไชย  เพชรบูรณ์ 
15-2-65 
ผ่าน 
เวียดนาม  
153 
พระทัตธน ด่านระหาร  วัดสีบานเย็น  เพชรบูรณ์ 
15-2-65 
ผ่าน 
เวียดนาม  
154 
พระสมบัติ แสงพยัพ  วัดป่ากุดสมิง  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
155 
พระสอง เครือคุณ  วัดพิศาลโพธิญาณ  นครปฐม 
15-2-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
156 
พระทรงศักดิ์ จันทะนา  วัดพิศาลโพธิญาณ  นครปฐม 
15-2-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
157 
พระมาโนช สมเดช  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
15-2-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
158 
พระหาญชัย แหล่ป้อม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
159 
พระทวีรัตน์ วิชยาวิวัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
160 
พระชินวัตร ดวงสุวรรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
161 
พระมหาประจักร บุญฤทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
162 
พระมหาเอกมงคล สมานวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
163 
พระอรรถชาติ เดชดำรง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
164 
พระมหามงคล ปราบชมภู  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
165 
พระดำรงเกียรติ รินเที่ยง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
166 
พระเพิ่มพงษ์ เชาว์ดำรงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
167 
พระวิษณุ ทองทิพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
168 
พระจิรเชฏฐ์ ทองน้อย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
169 
พระธีรธรรม ธรรมพิทักษ์  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
170 
พระสุธีร์ สุทธิพันธ์  วัดพระธรรมกาย  นนทบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
171 
พระเทพรัตนมุนี   วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
172 
พระมหาอนุชา แสนดงพลี  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
173 
พระมหาปิยะ กลีบมณฑา  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
174 
พระมหาธาดาเมศร์ ศิริรูป  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
175 
พระมหากฤษณัฐ ไชยสิทธิ์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
176 
พระมหาวรเมศร์ ผาคำ  วัดดอนชัย  เชียงใหม่ 
15-2-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
177 
พระธรรมรัตนาภรณ์   วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
178 
พระมหาสุราช เมาลิชาติ  วัดมงคลพุการาม  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
179 
พระมหานพพร บุญญธรรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
180 
พระมหาสุกัน เดียงกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
181 
พระสุชาติ สุมานันท์  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์  อุดรธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
182 
พระครูโพธิธรรมานันท์   วัดแก่งศิลา  หนองคาย 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
183 
พระครูประภากรธรรมคุณ   วัดภูผาดัก  หนองคาย 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
184 
พระศักดา นามมุง  วัดป่าอภัยวัน  ขอนแก่น 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
185 
พระวีระชัย ค้าเจริญ  วัดโนนสำเริง  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
186 
พระผาทอง จันทสน  วัดโนนสูงวนาราม  ศรีสะเกษ 
15-2-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
187 
พระมหาพุทธรัตน์ ใหม่เอี่ยม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
188 
พระเดชอนันต์ นามวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
ออสเตรีย  
189 
พระปัญญาวชิรโมลี   วัดป่าศรีแสงธรรม  อุบลราชธานี 
15-2-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
190 
พระอธิการวีรวุฒิ บำเรอ  วัดศรีธรรมาราม  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
191 
พระครูอรรถจริยานุการ   วัดตะปอนใหญ่  จันทบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อาร์เจนตินา  
192 
พระปลัดสุทัศนะ เภสัชนะกาล  วัดบุณย์กัญจนาราม  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระสุวรรณ์ เทพวงษ์  วัดบุณย์กัญจนาราม  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระสมชาย จันดี  วัดบุณย์กัญจนาราม  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระปลัดณัฐพล เดชชีวะ  วัดสมานราษฎร์  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระพัฒน์ชัย เหมือนใจงาม  วัดสมานราษฎร์  ชลบุรี 
15-2-65 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ พรวิชัย  วัดประเสริฐสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระปลัดวัชระ ผดุงชีพ  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระปฏิพล นาโค  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-65 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือนิมนต์ ตารางการเดินทาง  
พระสมบัติ ลี้เกื้อกูล  วัดสันติคีรีญาณสังวราราม  เชียงราย 
15-2-65 
ไม่ผ่าน 
เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
รวมทั้งหมด : 207 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3