ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระธวัช จังหวัดมุณี  วัดประเวศน์ภูผา  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
202  
พระแย้ม ศรีสุวรรณ์  วัดควนใน  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
203  
พระอนันต์ ศุภศักดิ์ธำรง  วัดเนินผาโลการาม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
204  
พระสุพจน์ ทองอินทร์  วัดโชติรส  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
205  
พระวิโรจน์ ชูดโรง  วัดมหันตคาม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
206  
พระผิน ขวัญนุ้ย  วัดไม้แก่น  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
207  
พระสมมารถ หนูเกตุ  วัดนิกรชนาราม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
208  
พระคม ไชยสุวรรณ์  วัดบูรพาราม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
209  
พระบรรเลง ดำกระเด็น  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
210  
พระเฉลิมชน พุทธศรี  วัดศรีมหาโพธิ์  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
211  
พระจักรี บุญเรือง  วัดมุจลินทวาปีวิหาร  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
212  
พระสิริชัย สุขสีทอง  วัดศรีมหาโพธิ์  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
213  
พระสุธี ฉ่องจรัส  วัดมะกรูด  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
214  
พระสุธิพงษ์ แซ่อุ๋ย  วัดบันลือคชาวาส  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
215  
พระจิรยุทธ์ เพ็ญพัฒนากุล  วัดนาประดู่  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
216  
พระบุญฤทธิ์ หน่อทอง  วัดอรัญวาสิการาม  ปัตตานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
217  
พระบุญมา แหมทอง  วัดเมืองยะลา  ยะลา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
218  
พระสรวิศ พรหมดำ  วัดพรุทุ่งคอก  ยะลา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
219  
พระเทพศีลวิสุทธิ์  วัดประชุมชลธารา  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
220  
พระสุธีปัญญาภรณ์  วัดสุคิรินประชาราม  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
221  
พระครูสุทธิชลธาร  วัดชลธาราวาส  นราธิวาส 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
222  
พระครูวรดิตถ์ฉันทานุรักษ์  วัดท่ามะปราง  นราธิวาส 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
223  
พระครูวรจันทสร  วัดคันธาริการาม  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
224  
พระครูประโชติปุญญาคม  วัดลอยประดิษฐ์  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
225  
พระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ เรืองสุวรรณ  วัดธารากร  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
226  
พระครูโสภณชัยรัต  วัดชัยรัตนาราม  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
227  
พระอธิการโรจน์ จันทร์แดง  วัดลำภู  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
228  
พระสมุห์ประดิษฐ์ จันทรมณี  วัดราษฎร์สโมสร  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
229  
พระสำรวย หรั่งเพ็ชร  วัดอุไรรัตนาราม  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
230  
พระนันทพล รวมอัญมณี  วัดขวัญประชา  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
231  
พระวินัย เสือสกุล  วัดพิกุลทอง  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
232  
พระศักดิ์ติชัย เชื้อทอง  วัดประชุมชลธารา  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
233  
พระสีนุ้ย ยอดดี  วัดโคกเคียน  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
234  
พระเดช พูมเจริญ  วัดชลเฉลิมเขต  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
235  
พระเผ่า แดงสุวรรณ  วัดพระพุทธ  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
236  
พระสมนึก สุขทอง  วัดบางขุนทอง  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
237  
พระเสน่ห์ สมนึก  วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
238  
พระประเวศ รามช่วย  วัดขวัญประชา  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
239  
พระสังเวียน ประภาตะนันท์  วัดประชุมชลธารา  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
240  
พระสุพจน์ ยอมเต็ม  วัดประชุมชลธารา  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
241  
พระชัชวาล ตระกรุดทอง  วัดชลธาราวาส  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
242  
พระจำลอง บุตรดี  วัดเขากง  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
243  
พระจิตต์ กรดแก้ว  วัดสังฆสิทธาราม  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
244  
พระฉัตรชัย ถาวโรฤทธิ์  วัดบางนรา  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
245  
พระสมพงษ์ ด้วงแดงโชติ  วัดบางนรา  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
246  
พระอนุชา สกุลราช  วัดชลธาราสิงเห  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
247  
พระยชุรทรัพย์ ทองเอียด  วัดชลธาราสิงเห  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
248  
พระอำนาจ ทองดี  วัดโคกมะเฟือง  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
249  
พระโกเมนทร์ แดงรุ่งเรือง  วัดปิปผลิวัน  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
250  
พระตรีเนตร จันทรโท  วัดสังฆสิทธาราม  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
251  
พระทศพล สุขศรี  วัดพนาสนฑ์  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
252  
พระสมใจ ขุนพรม  วัดปริมังคลาวาส  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
253  
พระอุดอน ศรีรัตน์  วัดสิทธิสารประดิษฐ์  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
254  
พระศุภวัฒน์ ทองเปาว์  วัดท่ามะปราง  นราธิวาส  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
255  
พระครูธรรมธรสมบัตร เตียเปิ้น  วัดบางกระดี่  กรุงเทพมหานคร 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
256  
พระเดชา มะคนมอญ  วัดบางกระดี่  กรุงเทพมหานคร 
1-1-51 
ผ่าน 
-  
257  
พระครูพิลาศสรธรรม  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
258  
พระมหามงคล กมลคร  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
259  
พระมหาสุคนธ์ เภาเส็น  วัดบุญศรีมุนีกรณ์  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
260  
พระครูปัญญาพิพัฒนมงคล  วัดเจริญวราราม  สมุทรปราการ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
261  
พระมหาเดวิทย์ จำปาหอม  วัดเจริญวราราม  สมุทรปราการ  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
262  
พระครูปลัดสมจิตร์ ปั้นสุวรรณ์  วัดถนนโค้ง  ลพบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
263  
พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ ชาโรจน์  วัดปากท่อ  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
264  
พระครูพัฒนวิสิทธิ์  วัดสุขวราราม  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
265  
พระครูปลัดจิรภัทร ภิรมย์ไกรภักดิ์  วัดเกตุปัญญา-ประชาสรรค์  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
266  
พระปลัดไสว สวัสดี  วัดหนองน้ำใส  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
267  
พระวัฒนา อรุณมีศรี  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
268  
พระสุชาติ ภู่สุนทรศรี  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
269  
พระประยงค์ ประเทศรัตน์  วัดพระร่วง  แพร่  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
270  
พระวิสุทธิธีรพงศ์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
271  
พระมหาเดชะ ผลชูศรี  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
272  
พระวิเชียร สิงห์ลอ  วัดจันทาราม  อุทัยธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
273  
พระชาญชัย วงศ์หลี  วัดจันทาราม  อุทัยธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
274  
พระมานะ ขันตี  วัดจันทาราม  อุทัยธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
275  
พระทนงศักดิ์ แพงปัสสา  วัดจันทาราม  อุทัยธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
276  
พระสุรพันธ์ เจริญกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
277  
พระพิศิษฏ์สวัสดิ์ บุญโท  วัดป่าศิริดำรงวนาราม  สกลนคร  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
278  
พระอธิการอัครเดช ถิรวัฒน์  วัดบุญญาวาส  ราชบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
279  
สามเณรธันวา ฉั่น  วัดเขาเม็งอมรเมศร์  กาญจนบุรี  
1-1-51 
ผ่าน 
-  
พระอโนทัย สหุนิล  วัดพระธาตุนาปง  เชียงใหม่ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์ม และหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
2  
พระยิ้ม แก่นมั่น  วัดป่าขันติธรรม  ศรีสะเกษ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่ถูกต้อง ฯ  
3  
พระวิโรจน์ ชะรุ่งรัมย์  วัดป่าขันติธรรม  ศรีสะเกษ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่ถูกต้อง ฯ  
4  
พระอำไพ รุ่งคำ  วัดป่าขันติธรรม  ศรีสะเกษ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่ถูกต้อง ฯ  
5  
พระอภิรักษ์ ทันงาม  วัดป่าขันติธรรม  ศรีสะเกษ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่ถูกต้อง ฯ  
6  
พระอรรถพร พานจันทร์  วัดป่าขันติธรรม  ศรีสะเกษ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่ถูกต้อง ฯ  
7  
พระนิตย์ บุตรน้ำเพชร  วัดระเหวประชาสรรค์  ชัยภูมิ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิ ยังไม่ได้รับเข้าสังกัดวัด  
8  
พระมหากัญจน์ พาดำเนิน  วัดเขากำแพง  สุพรรณบุรี 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
9  
พระมรกต เอกไพบูลย์  วัดแหลมสัก  กระบี่ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเสาเนาหนังสือสุทธิ  
10  
พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ  วัดบรูณาราม  สงขลา 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิ ยังไม่รับเข้าสังกัดวัด  
11 
พระครูโกวิทพัฒนคุณ  วัดอุใดพัฒนาวาส  สตูล 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์ม และหนังสือสุทธิ ไม่ตรงกัน  
12  
พระเจียม แสงสุวรรณ  วัดอาทรรังสฤษฎิ์  สตูล 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
13  
พระสุปัน รัตนแสง  วัดป่าธรรมวารี  หนองบัวลำภู 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีฎีกานิมนต์ ประกอบการพิจารณา  
14 
พระนฤนาท คูณมี   วัดสว่างเนินกุง  อำนาจเจริญ 
1-1-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีฎีกานิมนต์ ประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 293 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3