ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201  
พระกมลศักดิ์ ขนฺติพโล  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
202  
พระวัลลภ เกตุธมฺโม  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
203  
พระวรพงศ์ ธมฺมวํโส  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
204  
พระสวิง อนาลโย  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
205  
พระครูสังฆรักษ์ธนิต โฆสกาโร  วัดเทวสุนทร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
206  
พระใบฎีกาทม ทมจิตฺโต  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
207  
พระมหาธีระ ธมฺมทินฺโน  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
208  
พระมหาสนิท ฉนฺทปาโล  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
209  
พระมหาหน่อ ฐานงฺกุโร  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
210  
พระอานนท์ อานนฺทคุโณ  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
211  
พระครูสมุห์สุเทพ เขมจิตฺโต  วัดศรีสุริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
212  
พระศุภกิจ พลญาโณ  วัดศรีสุริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
213  
พระสมคิด อคฺคปญฺโญ  วัดหนองติม  สระแก้ว 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
214  
พระเอียน ฐิตวิริโย  วัดบ้านเฉนียง  สุรินทร์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
215  
พระครูโสภณธรรมจักร  วัดโพธิ์แก้วนพคุณ  สิงห์บุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
216  
พระราชเขมากร  วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
217  
พระราชปริยัติ  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
218  
พระเกศีวิกรม  วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
219  
พระอมรเมธี  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
220  
พระครูนิมิตชโยดม  วัดท่าตะโก  นครสวรรค์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
221  
พระครูนิปุณธรรมโกศล  วัดถ้ำพรสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
222  
พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์  วัดแสงสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
223  
พระครูนิวิฐสังฆกิจ  วัดเก้าเลี้ยว  นครสวรรค์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
224  
พระครูนิวาสสันติธรรม  วัดโพธิ์สุทธาวาส  นครสวรรค์ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
225  
พระมหาสันติ มหาสนฺติ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
226  
พระณัฐสรณ รตนปญฺโญ  วัดถ้ำแฝด  กาญจนบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
227  
พระวันชัย วรชโย  วัดศรีมาหราชา  ชลบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
228  
พระธีระ สุธมฺมปริปุณโณ  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
229  
พระมหาสายรุ้ง ธีรโรจโน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
230  
พระมหาสุพล สุพโล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
231  
พระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
232  
พระชัชวาล อาภากโร  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
233  
พระวิเชียร สุธมฺมวชิโร  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
234  
พระขจรศักดิ์ ทิพฺพกุโล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
235  
พระธรรมสาร จิตฺตาภรโณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
236  
พระขจรศักดิ์ ปุญฺญากโร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
237  
พระครูใบฎีกาเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
238  
พระศรีวรญาณ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
239  
พระกิตติวิมลเมธี  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
240  
พระครูธรรมคุตอภิชาติ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
241  
พระอธิการสมาน นาถสีโล  วัดแก้วบัวบาน  หนองคาย 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
242  
พระมหาอาชว์ อาชชวปเสฏโฐ  วัดตรีทศเทพ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
243  
พระธรรมนูญ ยโสธโร  วัดโพธิ์ศรีบรรจง  นครราชสีมา 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
244  
พระราเชนทร์ วิสารโท  วัดโพธินิมิต  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
245  
พระมโน ฐิตมโน  วัดเขาวัง  ราชบุรี 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
246  
พระมหาเส็ง ญาณิสฺสโร  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
247 
พระมหาสุทธิชัย มนฺตชโย  วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-48 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 247 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3