ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูปริยัติปัญญาวิสิฐ  วัดคำไผ่  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
202 
พระครูใบฎีกาสมบัติ บุญประครอง  วัดศรีธรรมาราม  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
203 
พระครูสมุห์ทวี สมชม  วัดไทยเจริญ  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
204 
พระอธิการคำพวน หวังดี  วัดป่าชาปฐม  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
205 
พระอธิการหัด สาริโน  วัดหนองลุมพุก  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
206 
พระอธิการวิชาญ เพียรงาม  วัดโสกน้ำใส  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
207 
พระมหาอนันต์ สองจันทร์  วัดประชาชุมพล  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
208 
พระเดวิช บุตรอำคา  วัดนาสาน  ยโสธร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
209 
พระทองปาน จำชาติ  วัดภูหล่มขุม  มุกดาหาร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
210 
พระนิคม โคกโพธิ์  วัดภูหล่มขุม  มุกดาหาร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
211 
พระสุบิน นามแก้ว  วัดภูหล่มขุม  มุกดาหาร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
212 
พระนรเทพ อรุณมณี  วัดภูหล่มขุม  มุกดาหาร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
213 
พระศุภชัย ป้องสนาม  วัดภูหล่มขุม  มุกดาหาร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
214 
พระครูโอภาสถาวรกิจ  วัดทุ่งสว่าง  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
215 
พระครูสุวิธานนวกิจ  วัดตรีสุขาราม  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
216 
พระครูสุวรรณธรรมโสภิต  วัดโพนทอง  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
217 
พระครูอินทสารโกศล  วัดอินทราราม  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
218 
พระครูปลัดถาวร ทองแสง  วัดบ่อชะเนง  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
219 
พระอธิการเสถียร ปัฐมาตร  วัดหนองแสง  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
220 
พระอธิการพลทวี ใจใส  วัดโนนงาม  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
221 
เจ้าอธิการสัมพันธ์ วามะลุน  วัดไชยคำ  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
222 
พระมหาสำลี กตัญญู  วัดปัจฉิมวัน  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
223 
พระมหาจันที ต้นเชื้อ  วัดบูรพา  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
224 
พระมหามานพ จันลา  วัดสระรังสี  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
225 
พระมหาคำมี บุญยืน  วัดบ่อชะเนง  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
226 
พระมหาสุระศิลป์ ประวิง  วัดอำนาจ  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
227 
พระมหาอลงกรณ์ เพชรพลอย  วัดหนองคล้า  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
228 
พระวรวุฒิ สาระรัตน์  วัดเขมาราม  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
229 
พระสมยงค์ พรสุข  วัดอินทราราม  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
230 
พระสมชัย สามขุนทด  วัดสี่แยกแสงเพชร  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
231 
พระชัยยศ หาริตะวัน  วัดอำนาจ  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
232 
พระกัณหา ต้นโพธิ์  วัดโนนงาม  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
233 
พระสุภรักษ์ วรรณโสภา  วัดจันทรังษี  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
234 
พระมี จำศรี  วัดเก่าน้ำคำ  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
235 
พระไพบูลย์ ชิดฟังเทียม  วัดรัตนวารี  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
236 
พระธานี วีระพันธ์  วัดฤกษ์อุดม  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
237 
พระทัศนัย สาระวิถี  วัดบ่อชะเนง  อำนาจเจริญ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
238 
พระคำพันธุ์ พิลาพันธ์  วัดบ้านเหลื่อม  นครราชสีมา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
239 
พระสิทธิพร ชำนาญพุดซา  วัดปรางค์ทอง  นครราชสีมา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
240 
พระทองเลื่อน บุญคำมูล  วัดป่าจักราช  นครราชสีมา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
241 
พระนิตย์ บุตรน้ำเพชร  วัดระเหวประชาสรรค์  ชัยภูมิ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
242 
เจ้าอธิการอิสระ ศรีพรหม  วัดศรีพรหมอุดมธรรม  สุรินทร์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
243 
พระมหาธรรมนิตย์ มีสังเกต  วัดกัลยาณโกมุท  สุรินทร์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
244 
พระบุญชู พุทธา  วัดจอมพระ  สุรินทร์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
245 
พระรวย จิมมอญ  วัดประทุมศรัทธา  สุรินทร์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
246 
พระศักดิ์โชติ เดชพิทักษ์อนุกูล  วัดสำโรงน้อย  สุรินทร์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
247 
พระเพิ่มศักดิ์ จำลอง  วัดสระบัว  สุรินทร์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
248 
พระพรวิวัฒน์ ทวีศักดิ์พจน์  วัดป่าเนินกลาง  ปราจีนบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
249 
พระมหาไกรศักดิ์ ฤทธิธรรม  วัดหนองปลิง  ฉะเชิงเทรา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
250 
พระมีชัย ทวีศุภกุล  วัดหนองปลิง  ฉะเชิงเทรา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
251 
พระธรรมวิทย์ ตรีสุวรรณ์  วัดเทพนิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
252 
พระสุชิน พานิช  วัดทุ่งเหียง  ชลบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
253 
พระนพรัตน์ ขันติวงศ์  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  ชลบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
254 
พระชุมพล เลิศโอสถ  วัดยางระหง  จันทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
255 
พระครูพุทธพากยประกาศ  วัดคีรีวิหาร  ตราด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
256 
พระอธิการบุญชม อำไพร  วัดเกษมสีมาราม  ตราด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
257 
พระอธิการสมศักดิ์ คุ้ยเอี่ยม  วัดศรีบัวทอง  ตราด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
258 
พระมหาอวยชัย อาฌาศัย  วัดทุ่งไก่ดัก  ตราด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
259 
พระศักดา สุนทร  วัดธรรมาภิมุข  ตราด 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
260 
พระครูทักษิณานุกิจ  วัดห้วยจระเข้  นครปฐม 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
261 
พระศักดา อาจสมรรถไชย  วัดบางช้างใต้  นครปฐม 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
262 
พระประเสริฐ สื่อเศรษฐสิทธิ์  วัดไทร  สุพรรณบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
263 
พระเทพมุณี กาวิละ  วัดศรีสันต์มณฑาราม  สุพรรณบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
264 
พระอภินันท์ งามสงวน  วัดบ้านไร่  กาญจนบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
265 
พระโชคอำนวย อรุณสิริรัตน์  วัดเวฬุวัน  กาญจนบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
266 
พระกฤษณ์ ชัยเดชสุริยะ  วัดเวฬุวัน  กาญจนบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
267 
พระโต มณีกาญจน์  วัดเวฬุวัน  กาญจนบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
268 
พระสุรศักดิ์ ร่านบ้านแพ้ว  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
269 
พระสมบัติ เนียมศรี  วัดทองธรรมิการาม  สมุทรสาคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
270 
พระมณฑล อยู่ม่วง  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
271 
พระเด่นชัย สุวรรณจินดา  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
272 
พระราชเมธาภรณ์  วัดสัตตนารถปริวัตร  ราชบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
273 
พระครูอาทรปริยัติสุธี  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
274 
พระมหาชัยนิพจน์ อัตต์สินทอง  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
275 
พระมหาณัฏฐพงศ์ ศิลปยืนยง  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
276 
พระครูสิริทัศนียคุณ  วัดท่าคอย  เพชรบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
277 
พระครูวัชรชลธรรม  วัดชลธราราม  เพชรบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
278 
พระครูปลัดกล้า พราหมณ์แก้ว  วัดมหาธาตุวรวิหาร  เพชรบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
279 
พระพงษ์ษา เข็มเงิน  วัดหนองหญ้าปล้อง  เพชรบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
280 
พระสนทยา มณีตัน  วัดเพรียง  เพชรบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
281 
พระมนู ไตรยโชติ  วัดช่อม่วง  เพชรบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
282 
พระชิน มาศพันธ์  วัดนาห้วย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
283 
พระครูสถิตวิหารธรรม  วัดมะนาวหวาน  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
284 
พระสุทธิพันธ์ จันทรมาศ  วัดไตรวิทยาราม  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
285 
พระไพสิฐ อนีจกุล  วัดมเหยงคณ์  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
286 
พระอดุลย์ เทียนคล้าย  วัดชายนา  นครศรีธรรมราช 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
287 
พระครูกิตติธรรมสุนทร  วัดหน้าพลาน  สุราษฎร์ธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
288 
พระครูวินัยธรอานนท์ สดชื่น  วัดไตรธรรมาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
289 
พระมรกต เอกไพบูลย์  วัดแหลมสัก  กระบี่ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
290 
พระครูอุทิศธรรมรัตน  วัดรัตนาราม  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
291 
พระครูชยาภิวัฒน์  วัดโคกนา  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
292 
พระปลัดประทิ่น คงทอง  วัดน้ำขาวใน  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
293 
พระมหาสถิตย์ ทองหนู  วัดสุริยาราม  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
294 
พระแปลก สุวรรณทวี  วัดตาแปด  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
295 
พระพันธ์ รัตนมงคล  วัดสะบ้าย้อย  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
296 
พระชูเกียรติ ตันตสุทธิกุล  วัดกาญจนาวาส  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
297 
พระอุเทน ขุนดำ  วัดโตนด  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
298 
พระอุธาร แก้วกับทอง  วัดสะบ้าย้อย  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
299 
พระศิกวัส ขวัญทอง  วัดกาญจนาวาส  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
300 
พระประสงค์ ไชยมุณี  วัดศรีสว่างวงศ์  สงขลา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 368 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4