ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระสุริยา ยะภักดี  วัดป่าดงบูชา  สกลนคร 
15-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
402 
พระมหาธงชัย ธรรมทวี  วัดบ้านเขิน  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
403 
พระวิรัตน์ วงมาลา  วัดชัยมงคล  นครพนม 
15-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
404 
พระครูปลัดภัทรพล ชินนาค  วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
405 
พระมหาอ้าย วงละคร  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
406 
พระสมุห์วัลลภ เจสระ  วัดไทรม้าเหนือ  นนทบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
407 
พระอนุพงศ์ พวงวิลัย  วัดศรีอุทุมพร  นครสวรรค์ 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
408 
พระเชาว์พิทย์ ทิพย์สุนทรพงษ์  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
409 
พระอรรณพ บูระพันธ์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
410 
พระราชภาวนาวิกรม   วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
411 
พระครูวิมลปัญญาคุณ   วัดป่าศรีแสงธรรม  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
412 
พระอธิการอัครเดช ถิรวัฒน์  วัดบุญญาวาส  ชลบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
413 
พระครูศรีธรรมวราภรณ์   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
414 
พระศิษย์โคดม พิมพะสาลี  วัดถ้ำเนรมิต  กาญจนบุรี 
15-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
415 
พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ ฤทธิพิสิทธิ์พร  วัดคลองภูมิ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
416 
พระนัฐวุฒิ ศรีจันทร์  วัดโนนสว่าง  ร้อยเอ็ด 
15-2-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
417 
พระครูโสภณวชิรกิจ   วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-2-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
418 
พระครูพัฒนกิจวิศาล   วัดไทยพัฒนา  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
419 
พระอธิการถวิล ฝุ่นทอง  วัดป่าหนองกุง  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
420 
พระครูนิมิตวิริยานุกูล   วัดป่าหนองแวง  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
421 
พระครูภาวนาชัยมงคล   วัดป่าชัยมงคล  ระนอง 
15-2-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
422 
พระปลัดอิสรานุวัฒน์ พิพัฒน์ตยานันท์  วัดนันทคีรี  นครพนม 
15-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
พระอภิวัฒน์ พูลศิริ  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบเป็นภาษาต่างประเทศไม่แปลเป็นภาษาไทย  
พระภรภัทร ตรัสกมล  วัดท่าอิฐ  นนทบุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท,ขาดหนังสือผู้กำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า5  
พระชุมพล บัวแก้ว  วัดทองเลื่อน  อ่างทอง 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นชื่อทับรูปถ่าย  
พระศรณ์สรวรรณ์ เประนาม  วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์   วัดสุทธาวาส  ลพบุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
พระครูประโชติธรรมทัต   วัดท่าหลวง  ลพบุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
พระณรงค์ฤทธิ์ เจริญศรี  วัดหนองน้ำทิพย์  ลพบุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระเสริม สีผาย  วัดดีลัง  ลพบุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
พระกฤษฎายุพัชร สูงรุ่ง  วัดฟูก  สิงห์บุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
10 
พระพงศธร เที่ยงพุ่ม  วัดโพธิ์งาม  ชัยนาท 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
11 
พระณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีรายชื่อในหนังสือนิมนต์  
12 
พระมหาณรงค์ ทองบุญมา  วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
13 
พระวิทกรณ์ บุญประคำ  วัดป่าเขาน้อย  เพชรบูรณ์ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
14 
พระครูสิทธิพัฒนโกศล   วัดหนองหวาย  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
15 
พระครูสมุห์สุเทพ ลัคนาวิเชียร  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
16 
พระนทีเทพ สมกูล  วัดหนองปึ๋ง  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
17 
พระไกรลักษณ์ สินทักทรัพย์  วัดโสภาราม  เชียงใหม่ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
18 
พระครูนิมิตสาธุวัฒน์   วัดภูทองเทพนิมิตร  อุดรธานี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
19 
พระครูขันติธรรมนาถ   วัดอัตตวีวิหาร  อุดรธานี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
20 
พระครูโชติธรรมคุณ   วัดป่าศิลาวาส  หนองบัวลำภู 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
21 
พระกมล เสน่หา  วัดป่าอริยทรัพย์  กาฬสินธุ์ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
22 
พระครูโสภณอุดมเขต   วัดนาขมิ้น  อุบลราชธานี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
23 
พระอำพร พงสุระ  วัดหนองสะมอน  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาต สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
24 
พระปรีชา กุนาวัง  วัดบ้านง้อ  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
25 
พระธนากร ใจภักดี  วัดผักขะ  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
26 
พระประสงค์ พุฒลา  วัดบ้านชาด  ศรีสะเกษ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
27 
พระวิสันต์ โสมะมี  วัดบัวตะเคียน  บุรีรัมย์ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
28 
พระปลัดนพรุจ ภิญฺโญ  วัดบ้านตรมไพร  สุรินทร์ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
29 
พระไสว เครือวัลย์  วัดประทุน  สุรินทร์ 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
30 
พระวิสุทธิ์ วงษ์ศรี  วัดเขาบุญมีดาราราม  ชลบุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท,ขาดตารางการเดินทาง  
31 
พระอธิการประกาสิทธิ์ กลิ่นชื่น  วัดเขาแก้ว  จันทบุรี 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
32 
พระต๋อง กุลดวงศรี  วัดเจริญสมณกิจ  ภูเก็ต 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
33 
พระปลัดสุริยา กลับใหม่  วัดสตูลสันตยาราม  สตูล 
15-2-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
พระอธิการเสือ สถิตยะบุตร์  วัดดอนไผ่ใหญ่  สิงห์บุรี 
15-2-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระประสาน มัทราช  วัดสว่างไพบูลย์  เชียงใหม่ 
15-2-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระครูไพโรจน์สุวรรณคุณ   วัดเขาน้อย  สุพรรณบุรี 
15-2-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระคมสัน พืชผล  วัดเขาน้อย  สุพรรณบุรี 
15-2-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
พระอธิการสาธิต อินทนะ  วัดท่าฟืน  สุพรรณบุรี 
15-2-63 
รอพิจารณา 
ผู้ที่ขออนุญาตเดินทางในช่วงออกพรรษาแล้วและในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมมีมติให้รอพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 460 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5