ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูวิบูลสรกิจ   วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประไพ นฤทุกข์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวุฒิธรรโมภาส   วัดวงษ์ลาภาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพัชรากร ดีเลิศ  วัดวงษ์ลาภาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพงศ์พันธ์ ชาญถิ่นดง  วัดอุทัยธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาจักรวาล ไวยสุตรา  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาไกรวิชญ์ ตันวิเศษ  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาณัฐพงษ์ ภูมิดรไสย  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมจิตร ชรารัตน์  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาพานิช พึ่งประเสริฐพานิช  วัดบุญยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหายงยุทธ เสริมจันทร์  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาเชิดชู กรานรอด  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาครรชิต กล่อมดี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาภาณุวัฒน์ ภาวงค์  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาวัฒนชัย นาสมวาด  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาวรินทร์ หุ่นศาสตร์  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระกนกศักดิ์ แซ่ตั้ง  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสมพร ไพโรจน์  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาขุนชัย เกียรวาปี  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาเดชา ทาระคาม  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาทศพล โพธิกมล  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาทิชากร เรืองสุรเกียรติ  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาตระการ พิลาวัน  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระบุญเสริม พันธ์สัมฤทธิ์  วัดราชวรินทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระศิวกร ไพบูลย์ศิริ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระเตชัตว์ พงศ์กรตระกูล  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระธนาวุฒิ ขวานอก  วัดกลางดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูสิริคุณากร   วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระชัยวัฒน์ โพธิ์หอม  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระชัยณรงค์ หนูเอี่ยม  วัดชลอ  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระนภพงศ์ เครือชะเอม  วัดกู้  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระชวโรจน์ บุญมี  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมนัสพงษ์ กุลมงกฏ  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระอเนก ดีปั้น  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระชัยวัฒน์ สิริเรืองศรีชัย  วัดพิกุลเงิน  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระรุ่งโรจน์ ดุษดี  วัดพิกุลเงิน  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระศิริพงษ์ ปิยะโสภาพรรณวดี  วัดพนมยงค์  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระพันธุ์ไม้เลื้อย พิมพ์จันทร์  วัดโพสะโสภณ  อ่างทอง 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระประจวบ เกรงขาม  วัดแสวงหา  อ่างทอง 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูวีรปุญญาทร   วัดชีป่าสิตาราม  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูสุจิตธรรมาทร   วัดหนองแกชฎาทอง  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูวาปีนครานุรักษ์   วัดหนองเมือง  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์   วัดหนองตาแดง  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูพิทักษ์สิทธิคุณ   วัดพุกะชัด  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูสุธรรมโฆษิต   วัดเชิงท่า  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระปลัดมนตรี ชมขำ  วัดเชิงท่า  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูปลัดวิจารย์ ดาวไธสงค์  วัดวังหัวแหวน  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูใบฎีกาทรงพล สินธุนาวา  วัดศรีรัตนาราม  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระปลัดพงษ์ศักดิ์ สวัสดี  วัดห้วยวัวตายสามัคคี  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
เจ้าอธิการทนง ปานทอง  วัดหนองกระเบียน  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาอำนาจ จันทร์คล้อย  วัดนิมิตมงคล  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาบำรุง ศรีสุนทร  วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระอู๊ด เหมือนโหมด  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระชุมพล วงษาจันทร์  วัดชมภู  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระปัญญา ยงยิ่ง  วัดโคกสำเริง  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระโผน เสามี  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระธวัชชัย สุวโจ  วัดพุน้อย  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระศุภกิจ ล่อซุ่นนี้  วัดร่องเพกา  ลพบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธวัช ภู่โสภา  วัดโพธิ์แก้วนพคุณ  สิงห์บุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูอดุลชัยการ   วัดท่ากฤษณา  ชัยนาท 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระวรวิทย์ ธรรมสุนทร  วัดท่ากฤษณา  ชัยนาท 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูประทีปวชิรธรรม   วัดบ่อแก้ว  กำแพงเพชร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูเกษมวัชรกิจ   วัดทีฆายุการาม  กำแพงเพชร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระวิเชียร ชาอินทร์  วัดทุ่งทอง  กำแพงเพชร 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระอธิการเทียน เทจอหอ  วัดธรรมาธิปไตย  เพชรบูรณ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระประสาร โกฎสันเทียะ  วัดธรรมาธิปไตย  เพชรบูรณ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระบุญมี พลรักษ์  วัดราษฎร์บำรุง  เพชรบูรณ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระศุภกิจ กลิ่นแข  วัดปลักแรด  พิษณุโลก 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสิทธิพงษ์ อ่ำดี  วัดบ้านแถว  พิษณุโลก 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมานพ ตะเที่ยง  วัดบ้านแถว  พิษณุโลก 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมานพ อุ่นกลม  วัดบ้านแถว  พิษณุโลก 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระกิตติธัช ขันหนองจอก  วัดบ้านแถว  พิษณุโลก 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูปลัดสมชัย ประกอบพรชัย  วัดไทยชุมพล  สุโขทัย 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระวินัยธรวรธนกร แก้วพิลา  วัดศรีเสวตวนาราม  สุโขทัย 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระกิตติศักดิ์ กุศลรัตน์  วัดอรัญญาวาส  ตาก 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระนิรุณ ยาศรี  วัดดอนไชย  พะเยา 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมานิตย์ ปินใจรักษา  วัดบุญฮอม  พะเยา 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูสิทธิพัฒนโกศล   วัดหนองหวาย  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหาพนมกรณ์ นามราชา  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระทรงราช เสริมวุฒิกล้า  วัดบนนา  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระโสฬส มาเรียน  วัดช่างเคี่ยน  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระนทีเทพ สมกูล  วัดหนองปึ๋ง  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอรรถพล พลายภู่  วัดบ้านปาง  ลำพูน 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูกิตติสิริวัฒน์   วัดศรีชมภู  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูสุวิธานสุนทรกิจ   วัดพรสวรรค์  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูสิทธิญาณโสภิต   วัดธาตุดูกวัว  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูขันติธรรมนาถ   วัดอัตตวีวิหาร  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูอุทัยวนาภิรักษ์   วัดป่านาไห  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูถาวรธรรมประโชติ   วัดเกษมสันตาราม  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระกิจชัย แสนกลาง  วัดเกษมสันตาราม  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
เจ้าอธิการสุลิกขิต กรุงสูงเนิน  วัดสว่างอารมณ์  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระอธิการนิกร จันแสง  วัดศิริทรงธรรม  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอธิการสุพรรณ สิทธิขวา  วัดไทรคำ  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอธิการสมบัติ ชานันโท  วัดศรีสุมังค์  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอธิการเพ็ชรศรี มากสวัสดิ์  วัดโพธิ์ศรีแก้ว  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระอธิการสุพล อำไธสง  วัดศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระอธิการมรกต เถาว์พันธุ์  วัดธาตุโข่ง  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาธวัชชัย ศรีจันทร์  วัดดอนโพธิ์ทักษิณวราราม  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระเสาวภาพ เชิดชู  วัดธาตุโข่ง  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระจันทร์สถิตย์ กาสินพิลา  วัดใหม่สัญญาศิริเขต  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 351 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4