ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระอธิการไพโรจน์ ศรีภิรมย์  วัดโนนหัวช้างรัตนาราม  ชัยภูมิ 
15-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
202 
พระครูเกษมกิตติโสภณ   วัดสามัคคีบรรพต  ชลบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
203 
พระครูปลัดสมศักดิ์ อำพล  วัดนาจอมเทียน  ชลบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
204 
พระอานนท์ จันทสี  วัดทรัพย์นาบุญญาราม  ชลบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
พม่า  
205 
พระเจริญ ธูปวิเศษ  วัดห้วยไม้ซอด  บึงกาฬ 
15-3-63 
ผ่าน 
ลาว  
206 
พระบุญช่วย ปราบภัย  วัดอาวอย  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
ลาว  
207 
พระสมร ไชยจักร์  วัดทรายไหลแล้ง  มุกดาหาร 
15-3-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
208 
พระพูลธวัฒน์ ยืนยั่ง  วัดอัมพวัน  มุกดาหาร 
15-3-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
209 
พระมหานรอรรถ คำงาม  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
210 
พระมหาณัฐพล อ้วนทูน  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
211 
พระมหาบุญเอื้อน นิลศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
212 
พระสุรสิทธิ์ สุขเกษม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
213 
พระวาริส เดชดำรง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
214 
พระสำเนียง ธรรมปัตโต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
215 
พระนพดล บัวใหญ่  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
216 
พระมหาชานนท์ แซ่ต่ง  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
217 
พระมหาอุดมชัย พลเกษตร  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
แคนาดา  
218 
พระมหายรรยง ปินตา  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
แคนาดา  
219 
พระมงคล ทิพย์เจริญพร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
แคนาดา  
220 
พระครูใบฎีกาศรีธนญชัย สูกรรัตนวงศ์  วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
221 
พระสนธยา ศรีบาง  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
222 
พระมหาอัศนัย นาคะวะรังค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
223 
พระมหาเจริญ ไพศาลธารา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
224 
พระมหาอมรเทพ วงศ์สวรรค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
225 
พระมหากันตณัฐ วรุณวงศ์ชัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
226 
พระมหาหล้า ปู่ทอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
227 
พระณรงค์ ธิติมาพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
228 
พระมหาสุรศักดิ์ ขอประเสริฐสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
229 
พระชวลิต โภควรากร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
230 
พระโอรัญ โคตรวิชา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
231 
พระปลัดสินทำ บุญเฮ้า  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
232 
พระอัมพร ทองน้อย  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
233 
พระถาวร ธิสาชัย  วัดเจติยาคีรีวิหาร  บึงกาฬ 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
234 
พระสัญชัย อุดมวิริยะ  วัดป่าศรีชุมภูพรญาณสังวราราม  บึงกาฬ 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
235 
พระครูกมลธรรมรังสี   วัดปทุมรังษี  กาฬสินธุ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา  
236 
พระมหาทินกร สอนภักดี  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
237 
พระมหาทวีศักดิ์ เพียนทองดี  วัดบ้านเปลือยใหญ่  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
238 
พระมหาเอกพล เอกเศวตอนันต์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
239 
พระดิศรณ์ สูงปานเขา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
240 
พระสราวุฒิ บุปผา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
241 
พระวรรณพงศ์ นวลเลิศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
242 
พระกฤตพล สุวรรณสว่าง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
243 
พระภัทรพงษ์ เทาศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
244 
พระวีระพล ศรีสง่า  วัดสันติวนาราม  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
245 
พระครูศรีวิรุฬหกิจ   วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
246 
พระครูธรรมธรแอ๊ว สิงห์เรือง  วัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
247 
พระมหาขวัญชัย เหมประไพ  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
248 
พระมหาวินัย วิเศษ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
249 
พระมหาวิเชียร สิงห์คิบุตร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
250 
พระมหาทองเก็บ สุขพล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
251 
พระมหาจำรูญ บุญชม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
252 
พระมหาวุฒิวร สีเป้า  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
253 
พระเชี่ยวชาญ ยอดสิงห์  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
254 
พระธนประเสริฐ สุนทรวัฒน์  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
255 
พระกฤษฎิ์ณวัช เกษกิจ  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
256 
พระสรณัฏฐ์ ผาสุขศรี  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
257 
พระครูสมุห์บุญธรรม ชาลีกัน  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
258 
พระมหาทองหล่อ เขียวหวาน  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
259 
พระวีรยุทธ มโนธรรม  วัดกุฎีประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
260 
พระมหาโสภณ โต๊ะสิงห์  วัดหลักแก้ว  อ่างทอง 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
261 
พระสุเทพ ประคองดี  วัดศรีบุรีรตนาราม  สระบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
262 
พระครูนิวัตสิริธรรม   วัดจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
263 
พระครูวิธานสุตาภิรม   วัดพระบรมธาตุ  ชัยนาท 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
264 
พระนรินทร์ มีกลิ่น  วัดแม่สุก  ลำปาง 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
265 
พระอธิการอำนวย ดาษไธสง  วัดวารีสุทธาวาส  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
266 
พระภาวนาธรรมาภินันท์   วัดนาหลวง  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
267 
พระณรงค์ฤทธิ์ จันทะเหลา  วัดนาหลวง  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
268 
พระธนิสร กฤตนนท์ธวัช  วัดนิโรธพิมพาราม  อุดรธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
269 
พระเชิงชาย ภูแสนศรี  วัดป่าดอนนาดีรัตนาราม  หนองบัวลำภู 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
270 
พระครูปริยัติวราภิรักษ์   วัดหนองอีบุตร  กาฬสินธุ์ 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
271 
พระอนุสรณ์ กาญจนบุตร  วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่  อุบลราชธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
272 
พระครูวินัยธรเหมราช บัวพันธ์  วัดป่ากินรี  นครพนม 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
273 
พระมหาวสันต์ ยางสิงอ้อ  วัดไตรภูมิ  นครพนม 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
274 
พระจิรวัฒน์ สายเนียมแก้ว  วัดภูหมากพริก  ยโสธร 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
275 
พระมหาปจนภัย บัวอินทร์  วัดท่าช้าง  นครราชสีมา 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
276 
พระมหาจำลอง บุตรโคตร  วัดป่าอมตธรรมาราม  นครราชสีมา 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
277 
พระอธิการจิรวัฒน์ ปิ่นสุวรรณภูนิธิ  วัดมะเกลือ  ชัยภูมิ 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
278 
พระมหาสมศักดิ์ ทองประ  วัดจุมพลสุทธาวาส  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
279 
พระมหาตอง แซ่โค้ว  วัดป่าวชิรบรรพต  ชลบุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
280 
พระมหาสมบูรณ์ เสริมผล  วัดเพชรสมุทร  สมุทรสงคราม 
15-3-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
281 
พระมหาสำเริง บุญหล้า  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
282 
พระครูอมรสารวิสุทธิ์   วัดหนองตุหนองแวง  มหาสารคาม 
15-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
283 
พระสุพจน์ ระวาดชัย  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-3-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
284 
พระมหาศักดิ์ศรี เชื้อชำนาญ  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
285 
พระมหาประพันธ์ อ่อนช้อยสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
286 
พระชยนนท์ ตั้งไพบูลย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
287 
พระอิสรภาพ เกียรติชูตระกูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
288 
พระเกรียงศักดิ์ พินัยกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
289 
พระโกมล ประกอบทรัพย์  วัดโพธิ์เงิน  สิงห์บุรี 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
290 
พระบุญเชิด พาทุมโสม  วัดชายธงวราราม  นครสวรรค์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
291 
พระธิปถัมภ์ อุดมวรรณ  วัดกำแพงใหม่  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
292 
พระไพรัตน์ พิมพ์เชื้อ  วัดเวียงแหง  เชียงใหม่ 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
293 
พระพุทธิสาสน์ พานิชโภไคยนันท์  วัดสุวรรณวิจิตร  สุรินทร์ 
15-3-63 
ผ่าน 
อังกฤษ  
294 
พระสว่าง อกนิตย์  วัดป่าคำเจริญ  ศรีสะเกษ 
15-3-63 
ผ่าน 
อิตาลี  
พระมหาชนสรณ์ วิบูลย์อรรถ  วัดราชโอราสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ เดินทางนานเกิน 3 เดือน  
พระมหาปภัทท์ วงค์วัน  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
พระอธิพัชร์ เอกศิริกุลวัฒน์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตและเอกสารประกอบสับสน  
พระบุญธรรม มั่นสุวรรณ  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระจตุพร ใจยิ้ม  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระมีศักดิ์ สุขประเสริฐ  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-63 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 351 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4