ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระสมาน ยังไธสง  วัดสว่างวนาราม  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
202 
พระไมตรี มุ่งครองกลาง  วัดสว่างวนาราม  นครราชสีมา 
1-5-65 
ผ่าน 
กัมพูชา  
203 
พระมหาพิริยะสรรค์ ศิริน้อย  วัดสันทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
จีน  
204 
พระสมศักดิ์ บุญทา  วัดสันทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
จีน  
205 
พระมหาถาวร จีนจูด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
206 
พระมหาเสถียร เวียนนอก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
207 
พระมหาศุภชัย ดาระหงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
208 
พระสุทธิพงษ์ กางถิ่น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
209 
พระอัฐพล แก่นทับทิม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
210 
พระอนวัช เสมทับพระ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
211 
พระอานินทร์ ศรีพรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
212 
พระสิชล ทวีผล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
213 
พระสุทธินันท์ อภิรัตนันทกุล  วัดป่าเวียงทอง  แพร่ 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
214 
พระปลัดปรีชา ประพาสถาพร  วัดชัยภูมิวนาราม  ชัยภูมิ 
1-5-65 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
215 
พระมหากันต์กวี แก้วอุดม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
216 
พระมหาวิทยา งามกฤตยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
217 
พระศิริพงศ์ แก้วใส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
218 
พระสรรชย ชยานุรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
219 
พระปรัชญา นิ่มมงคล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
220 
พระภคนันท์ ศรีอรัญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
221 
พระนราศักดิ์ พัฒนพันธุ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
222 
พระอภินัย ชินพิพัฒน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
223 
พระวชิรศักดิ์ แก้วไซเทียน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
224 
พระอาคม จีนนคร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
225 
พระณรงค์ ทัสนประดับ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
226 
พระเลิศชาย แซ่ลิ้ม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
227 
พระหัฐพล วรรณโชคทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
228 
พระพัฒนศักดิ์ มังคะลี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
229 
พระวัชรพงษ์ พละภิญโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
230 
พระมนตร์ธัช อิสริยะมนต์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
231 
พระมหาธรรมรัตน์ ยา  วัดนางแล  ลำปาง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
232 
พระอธิการสุชาติ สายโรจน์  วัดเกาะวาลุการาม  ลำปาง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
233 
พระอธิการณัฐพล สมยา  วัดเตาปูน  ลำปาง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
234 
พระสุริยา จันทร์กัน  วัดยางอ้อย  ลำปาง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
235 
พระอธิการกิตติภูมิ ภักดี  วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน  ลำพูน 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
236 
พระมหาบุญคุ้ม พงษ์ฐิติภา  วัดกมลธัชชยาราม  ลำพูน 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
237 
พระชนพลธกรณ์ กิตติชยาภรณ์  วัดทาทุ่งหลวง  ลำพูน 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
238 
พระทองสุข กายคำ  วัดสันตับเต่า  ลำพูน 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
239 
พระทวีศักดิ์ แดงขาวเขียว  วัดปทุมสราราม  ลำพูน 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
240 
พระปิยะพงษ์ ปัญญาดง  วัดบ้านดงหลวง  ลำพูน 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
241 
พระครูจารุธรรมสาร   วัดไทยนิยม  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
242 
พระครูวิบูลสารการ   วัดสระบัวแก้ว  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
243 
พระครูโชติพัฒนากร   วัดบางปรง  ฉะเชิงเทรา 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
244 
พระปลัดสมศักดื์ โสรัตน์ถาวร  วัดบางปรง  ฉะเชิงเทรา 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
245 
พระปลัดธนพล เรือนมา  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  นครศรีธรรมราช 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
246 
พระสิริวิชชาธร   วัดกะพังสุรินทร์  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
247 
พระประสิทธิโสภณ   วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
248 
พระปลัดณรงวิทย์ ทองหยู่  วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
249 
พระสมุห์พงศกร รอดอ่อน  วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
250 
พระครูมหาเขตตารักษ์   วัดทุ่งหลวง  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
251 
พระครูโสภณพุทธารักษ์   วัดพระงาม  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
252 
พระครูวรสิทธิชัย   วัดสิทธิชัยรังสรรค์  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
253 
พระปลัดวิทยา จีนประชา  วัดทุ่งหลวง  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
254 
พระธวัชชัย ใจตรง  วัดควนวิเศษ  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
255 
พระสมุห์โรจน์กสิณ เรียนมาแทน  วัดควนวิเศษ  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
256 
พระสิรภพ งามเรียบ  วัดกุฏยาราม  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
257 
สามเณรอนุสรณ์ แก้วสม  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
258 
สามเณรประเสริฐ กล่อมลีลา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
259 
สามเณรเขมชาติ ยศยิ่งยืนยง  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
260 
สามเณรจตุรงค์ เสือบัญชา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
261 
สามเณรรัฐศาสตร์ ถาวรยศวิจิตร  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
262 
สามเณรเอกราช นวภัทรสกุล  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
263 
สามเณรธนกร ศรีแก้วช่วง  วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
264 
สามเณรนนทวัฒน์ พรมขวัญ  วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
1-5-65 
ผ่าน 
พม่า  
265 
พระครูวินัยธรบุญทูล ชาญชัยด้วยบุญ  วัดธรรมคุณ  หนองคาย 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
266 
พระครูสิทธิจริยาภรณ์   วัดป่าสัมมานุสรณ์  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
267 
พระครูโอภาสปัญญาจารย์   วัดป่าศรีสว่างธรรม  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
268 
พระสมพล ศิลปอนันต์  วัดศรีภูมิ  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
269 
พระวีระยุทธ ประเสริฐ  วัดพัทธสีมาราม  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
270 
พระชาญชัย พรมพลเมือง  วัดแสงจันทราราม  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
271 
พระนพดล กรรณลา  วัดแสงจันทราราม  เลย 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
272 
พระนิวัฒน์ วันณา  วัดศรีสว่าง  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
273 
พระอธิการศักดิ์ วังนุราช  วัดป่าโพธิสมภาร  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
274 
พระวีรศักดิ์ บุญมา  วัดป่าโพธิสมภาร  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
275 
พระนเรศ รุ่งรัตน์ธนากุล  วัดป่าโพธิสมภาร  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
ลาว  
276 
พระครูอินทรวงศาจารย์   วัดสันป่าสักวรอุไร  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
277 
พระอธิปอติเทพ สุ่มสมบูรณ์  วัดสันป่าสักวรอุไร  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
278 
พระอนุตร วงศ์อนุ  วัดป่าโนนนางชื่น  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
279 
พระสมาน พานา  วัดป่าโนนนางชื่น  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
280 
พระอาวุธ ประวัน  วัดป่าโนนนางชื่น  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
281 
พระสำราญ โพนทอง  วัดป่าโนนนางชื่น  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
282 
พระอัฑฒ์ มาหา  วัดป่าโนนนางชื่น  ร้อยเอ็ด 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
283 
พระมหามิญช์ พุทธิธนสมบัติ  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
284 
พระอภิวัฒน์ ชูศรีโรจน์  วัดปลักคล้า  สงขลา 
1-5-65 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
285 
พระประพุทธ กำลังเอก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-65 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
286 
พระครูปลัดวรกร วัฒนเดชาวงษ์  วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
แคนาดา  
287 
พระอนุสรณ์ ซ้อนพิมาย  วัดหนองปิง  ขอนแก่น 
1-5-65 
ผ่าน 
เดนมาร์ก  
288 
พระสุระ สุวรรณสนธิ์  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
289 
พระสมเกียรติ กงเกต  วัดป่าอาจารย์มั่น  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
290 
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต   วัดหอมศีล  สมุทรปราการ 
1-5-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
291 
พระนที หมื่นแสน  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
292 
พระครูปลัดชวลิต คงช่วย  วัดอัฑฒศาสนาราม  นครศรีธรรมราช 
1-5-65 
ผ่าน 
เยอรมนี  
293 
พระวรุต นักลำ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
294 
พระภณ วงศ์สุพรรณ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สวีเดน  
295 
พระสมศักดิ์ เรือนทอง  วัดเจดีย์สถาน  เชียงใหม่ 
1-5-65 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
296 
พระพรหมวัชรเมธี   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกาและทุกประเทศที่ทางราชการอนุญาต  
297 
พระเทพวิสุทธิเมธี   วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
298 
พระเทพสุวรรณเมธี   วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
299 
พระครูวินัยธรสมุทร ทาทอง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
300 
พระมหาพิรุฬห์ สดไสย์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-65 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
รวมทั้งหมด : 368 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4