ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระรมย์ อสิพงษ์  วัดปรือใหญ่  ศรีสะเกษ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระกองพล พงษ์ประเสริฐ  วัดบูรณ์ชัยรัตน์  ศรีสะเกษ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระไสว วิเวก  วัดศรีแก้ว  ศรีสะเกษ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระสมัย แสงเนตร  วัดสำโรงเกียรติ  ศรีสะเกษ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระครูโพธิสารธรรมวิโรจน์   วัดโพธิ์ไทร  นครพนม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระวราพงษ์ วันดี  วัดโพธิ์ไทร  นครพนม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระปลัดจะตุพล จันทร์ชนะ  วัดโพนสวรรค์  นครพนม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระอธิการสุรพันธ์ หน่อสีดา  วัดศรีมงคล  นครพนม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระนพรุจ บุริทัศน์  วัดโพธิญาณ  นครพนม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระมหาธีรวุฒิ วงษ์ปุ่น  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระวันชัย ตรีโอษฐ์  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระมิตชัย วงค์คำไชย  วัดบ้านเขื่องคำ  ยโสธร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระครูปริยัติวีราภรณ์   วัดบ่อชะเนง  อำนาจเจริญ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระครูวรรณคุณาภรณ์   วัดดอนขวัญ  อำนาจเจริญ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระครูประจักษ์กิจจานุกูล   วัดพระเหลาเทพนิมิต  อำนาจเจริญ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระมหามานิต ณ ลำปาง  วัดพระเหลาเทพนิมิต  อำนาจเจริญ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระมหาพิทวัส จำปา  วัดสะแก  นครราชสีมา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระธีรภัทร์ ปานนอก  วัดดอนใหญ่  นครราชสีมา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระรตนภิชัย หงษ์ธรรมมุนี  วัดหนองขุยคูเมือง  นครราชสีมา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระปวิช วีรยาภานุทัต  วัดพะไล  นครราชสีมา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระชลอ ชมสันเทียะ  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระสุวัจน์ รัตนารักษ์  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระคมกริช สุขพัตร  วัดเวฬุวัน  นครราชสีมา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระธนกร กระจายศรี  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระครูศรีปัญญาวิกรม   วัดบ้านด่าน  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระครูปลัดนันทพงศ์ วิวาห์สุขุม์  วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระอธิการบุญจันทร์ กองเกิด  วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระประวิทย์ อุดเมืองเพีย  วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระอำนาจ พุทธศรี  วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระกฤษดา การดี  วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระเทอดศักดิ์ แอบไธสง  วัดหนองม่วง  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระอนันตศักดิ์ เกลียวทอง  วัดบ้านปราสาท  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระบรรเลง สมบูรณ์นาวิน  วัดบุบผาราม  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระอังคาร อ๊อตประโคน  วัดสองพี่น้อง  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระเฉลย นกยูง  วัดสามัคคีราษฎร์บำรุง  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระอ้วน ศรีสุข  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระเสถียร ละเอียด  วัดละลวด  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระจอมศรี แย้มศรี  วัดสักทองหนองไทร  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระวิรัตน์ ใจกล้า  วัดปราสาทบูรพาราม  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระเนือน วาหะรัมย์  วัดปราสาทบูรพาราม  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระอำนาจ เงินดิษฎร์  วัดปราสาทบูรพาราม  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
เจ้าอธิการอนุพงศ์ บัววงศ์  วัดพระพุทธบาทเขายายหอม  ชัยภูมิ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระอธิการภานุวัฒน์ เชื้อพหล  วัดหนองโสน  ชัยภูมิ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระอธิการสมเกียรติ์ ใยยอง  วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม  ชัยภูมิ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระครูโสภิตธรรมญาณ   วัดป่าสามัคคีธรรม  สุรินทร์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระสุวรรณ ทาทอง  วัดป่าสามัคคีธรรม  สุรินทร์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระวรรณชัย ศาลางาม  วัดยางบ่อภิรมย์  สุรินทร์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระแสวง เหลามี  วัดโคกกลาง  สุรินทร์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระจำเริญ แสวงมี  วัดโคกกลาง  สุรินทร์ 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระครูโพธิธรรมานุกิจ   วัดโพธิ์แทน  นครนายก 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระไพฑูรย์ บุญเรือง  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง  นครนายก 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์ ติยะสุวรรณ  วัดเทพนิมิตร  ฉะเชิงเทรา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระใบฎีกาปัญญา หมื่นเดช  วัดศรีมงคล  ฉะเชิงเทรา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระอธิการชาณุวัฒน์ บุญจันทร์  วัดวังวุ้ง  ฉะเชิงเทรา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระมหารัตนชัย บุญมาก  วัดอ่างทอง  ฉะเชิงเทรา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระมหาจรินทร์ สุดใจรักษ์  วัดอ่างทอง  ฉะเชิงเทรา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระบุญเฮียง ด้วงบุ้ง  วัดท้าวอู่ไท  ฉะเชิงเทรา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระชยพล บุญถาวร  วัดบางปรงธรรมโชติการาม  ฉะเชิงเทรา 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระอธิการสุวรรณ ไกรสารี  วัดมิตรสัมพันธ์  สระแก้ว 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระมหาปัญญา จันทสิทธิ์  วัดปากน้ำแขมหนู  จันทบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระครูประภัสร์มโนธรรม   วัดใหม่ดอนทราย  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระครูสุธรรมนาถ   วัดปลักไม้ลาย  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระครูปลัดไพบูลย์ ใจห้วง  วัดสระกะเทียม  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระปลัดสมนึก แซ่ตั้น  วัดลาดปลาเค้า  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระครูสังฆรักษ์เอนก สงกา  วัดนครชื่นชุ่ม  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระสมุห์ทรงชัย ทองคุ้ม  วัดนครชื่นชุ่ม  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระธรรมวัฒน์ ทองทศ  วัดนครชื่นชุ่ม  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระใบฎีกาเฉลิมพล โพธิ์ประชุม  วัดรางปลาหมอ  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระสมาน ธรรมประกอบ  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระครูสุวรรณธีรวงศ์   วัดสระกระโจม  สุพรรณบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระนคร ขันธเขตร  วัดเจ้าพระยาธรรมาราม  สุพรรณบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระครูสุตกาญจนวงศ์   วัดปลักเขว้า  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระครูปลัดเมธาวัฒน์   วัดรัชดาภิเษก  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระธรรมธรณรงค์ เล่าทรัพย์  วัดไทรทองพัฒนา  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระใบฎีกาสมาน มั่นคง  วัดทุ่งสกุลทอง  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระบุญช่วย สืบแย้ม  วัดศรีบัวทอง  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระณัทฐ์พล กระต่ายทอง  วัดดอนเจดีย์  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระประวิตร อามพัฒน์  วัดท่าเสด็จ  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระปฏิวัต สมสะอาด  วัดท่าขนุน  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระพลวัฒน์ ทองอาจ  วัดเขาเทพนิมิต  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระขจรไกล แลเพ็ชร  วัดถ้ำวังหิน  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระปรุฬห์ ยิ้มชัยประเสริฐ  วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระโชคชัย ชายทวีป  วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระครูสีลาธิการี   วัดหนองพะอง  สมุทรสาคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระครูศรีปริยัติสาคร   วัดบางตะคอย  สมุทรสาคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระครูธรรมรัต   วัดนางสาว  สมุทรสาคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระครูสุนทรสาครกิจ   วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระสุราษฎร์ ดาวผ่อง  วัดราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระวิทย์สรัช วงชัยสรธัญ  วัดท่าไม้  สมุทรสาคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระทศพล ขาวสอาด  วัดดอนไก่ดี  สมุทรสาคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระมหาอธิโชค สิทธิสุภกมล  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระณรงค์ อุ่นทรัพย์  วัดป่าภาวนาวิเวก  ราชบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระเกรียงไกร ลำเพ็ง  วัดป่าภาวนาวิเวก  ราชบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระธวัช เนียมประดิษฐ์  วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระครูวิบูลวัชรกิจ พลายภูมิ  วัดพุพลู  เพชรบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระทวีศักดิ์ สุขสาลี  วัดพุพลู  เพชรบุรี 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระครูใบฎีกามนตรี สมาธิ  วัดศรัทธาธรรม  สมุทรสงคราม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระสมุห์ธรรมสรณ์ พิชิตฐานุศักดิ์  วัดศรัทธาธรรม  สมุทรสงคราม 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์   วัดถ้ำสำเภาทอง  ชุมพร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระสายชล รัดกุม  วัดถ้ำสำเภาทอง  ชุมพร 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 539 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6