ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
พระครูสิริปัญญาเมธี   วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
502 
พระมหาชูพงษ์ ตันติพิพัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
503 
พระภาวนาเขมคุณ   วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
504 
พระสุพงษ์ นียากร  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
505 
พระปิยะวรรธน์ สุขสมใจนึก  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
506 
พระครูพันธสมณวัฒน์   วัดป่าวุฑฒาราม  หนองบัวลำภู 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
507 
พระประเวช จันทรเสนา  วัดป่าวุฑฒาราม  หนองบัวลำภู 
1-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
508 
พระเทพคุณาภรณ์   วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
509 
พระศรีศาสนโมลี   วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
510 
พระมหาบรรลือ เอี่ยมศรี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
511 
พระชัยรักษ์ รัตนประสิทธิ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
512 
พระครูสุจิตตานุรักษ์   วัดพระบาทอุดม  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระมหาปวเรศ ปุณณะหิตานนท์  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระทองย้อย จันทวงค์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระอภิชัย ใจเที่ยง  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม   วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสถานะเดิมและหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
พระปรีดา เพ็งอำไพ  วัดหนองแฝกเลี่ยม  ลพบุรี 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
พระครูพิพัฒนโสภิต   วัดข่อยสูง  อุตรดิตถ์ 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
พระกมลภพ สานะ  วัดบุญยืน  ลำปาง 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
พระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์   วัดโป่งแยง  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่สมบูรณ์ หนังสือสุทธิมีการลบแก้ไข  
พระอนุชาติ บุญเรืองยา  วัดศรีมุงเมือง  เชียงใหม่ 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
10 
พระปัญญา พิรกุลวานิช  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
11 
พระมนตรี โชติกวิรัชกิจ  วัดปางหมู  แม่ฮ่องสอน 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
12 
พระมงคลวัฒน์ บุตรดี  วัดโนนกกจาน  เลย 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิมีการแก้ไข  
13 
พระผดุง อินทร์ธิวงค์  วัดป่าอิสสระธรรม  สกลนคร 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
14 
พระวิชิต อิ่มใจ  วัดป่าภูกระแต  หนองบัวลำภู 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาต  
15 
พระทวีศักดิ์ หมู่โสภิญ  วัดป่าดอนยาง  กาฬสินธุ์ 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
16 
พระวิริยะ วัฒนโสภณากุล  วัดเจริญราษฎร์  ร้อยเอ็ด 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
17 
พระณัฏฐกานต์ ใจสุภาพ  วัดท่าวังหิน  อุบลราชธานี 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ผู้ขออนุญาตเดินทางไม่ลงลายมือชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาต  
18 
พระอุทิศ ศรีวงค์  วัดโนนสำเริง  ศรีสะเกษ 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาเอกสารไม่สมบูรณ์  
19 
พระพยุงศักดิ์ ไชยแสน  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
20 
พระอธิการสมหมาย จันทร์ดาประดิษฐ์  วัดกลาง  นครพนม 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
21 
พระทองปัญญา แถวไธสง  วัดไพรงาม  บุรีรัมย์ 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
เอกสารประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์  
22 
พระศรคม นิระทัย  วัดหนองแหน  ฉะเชิงเทรา 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
23 
พระจักรพงษ์ มงคลชัยฤกษ์  วัดปากป่า  ระยอง 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
24 
พระชัยพงษ์ สุขสมัย  วัดทวีวิสุทธิธรรม  สุพรรณบุรี 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
25 
พระชัยชนะ ศรีรักษ์  วัดรัชดาภิเษก  กาญจนบุรี 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
26 
พระศิริ โตสุวรรณ  วัดถ้ำสิงห์  ชุมพร 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
27 
สามเณรวีระศักดิ์ อุทัยรัมย์  วัดหนองบัว  สุรินทร์ 
1-10-62 
ไม่ผ่าน 
เลขประจำตัวประชาชนที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 539 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6