ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระสมศักดิ์ บรรเทา  วัดควนนาหว้า  สงขลา 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระเทพปริยัติคุณ   วัดคูหาสวรรค์  พัทลุง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระมหาไตรภูมิ คงแตง  วัดถ้ำสุมะโน  พัทลุง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระปิยะเชษฐ สินธิ์พุก  วัดถ้ำสุมะโน  พัทลุง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระอุดมศักดิ์ ชูเสน  วัดถ้ำสุมะโน  พัทลุง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระอานิก แซ่จู่  วัดถ้ำสุมะโน  พัทลุง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระสุรศักดิ์ เกตุแก้ว  วัดลอน  พัทลุง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระสมคิด ศรีราม  วัดเกาะทองสม  พัทลุง 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระครูสุนทรธรรมวัตร   วัดสวนธรรม  นราธิวาส 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
สามเณรธนวัฒน์ วงศ์รอด  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระมหาพงษ์ชัย พิรวัฒนกุล  วัดสุทธิกาญจนาราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
312 
พระมหาจีรวัตร ตอบกระโทก  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
313 
พระธรรมรัตน์ สีหลง  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
314 
พระครูภาวนาวิริยวัฒน์   วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย  ลำพูน 
15-9-62 
ผ่าน 
ปากีสถาน  
315 
พระมหาสนิท หาญเชี่ยว  วัดอภัยทายาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
316 
พระอนันต์ หารวิชา  วัดอภัยทายาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
317 
พระมหาเสกสรรค์ พินุยรัมย์  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
318 
พระปัญญา ลานจ่า  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
319 
พระบุญเลิศ เชียงรัมย์  วัดดิสหงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
320 
พระครูวิสาลธรรมคุณ   วัดดงเย็น  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
321 
พระครูวินิตวรการ   วัดดงนั่งคีรีชัย  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
322 
พระณัฐพงศ์ ของดี  วัดห้วยเป้ง  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
323 
พระปันแก้ว วัทโล  วัดอุมลอง  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
324 
พระอรัญ ใจดี  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
325 
พระรัฐภูมิ ใจปินตา  วัดโชติการาม  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
326 
พระอธิการอินจันทร์ ใจแล  วัดต๊ำกลาง  พะเยา 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
327 
พระครูวิสิฐธรรมจารี   วัดขุนเส  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
328 
พระครูพิศิษฏ์พิพิธการ   วัดข่วงสิงห์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
329 
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
330 
พระมหาคฑาวุธ ศรีรักษา  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
331 
พระมหาณัชพล สิงห์มี  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
332 
พระมหาอำนวย สินชัย  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
333 
พระอัษฎาวุธ โสภารัตนาวัน  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
334 
พระณัฐชัย ใจยะ  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
335 
พระมหาวัชรพล สิทธิกัน  วัดนางเหลียว  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
336 
พระอัมรินธร อินต๊ะ  วัดนางเหลียว  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
337 
พระเกรียงไกร ยอดตาเรือน  วัดท่าเกวียน  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
338 
พระขันคำ เป็งมูล  วัดศรีสุพรรณ์  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
339 
พระวีระชาติ บุญทา  วัดบ้านปง  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
340 
พระณัฏฐกร คำทิพย์  วัดวาลุการาม  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
341 
พระครูวิมลธรรมจารี   วัดสะปุ๋งหลวง  ลำพูน 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
342 
พระธนพัชร์ อุปชิต  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
343 
พระครูโสภณสีลากร   วัดตะบอง  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
344 
พระครูกิตติธรรมสถิต   วัดใหม่สามัคคี  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
345 
พระครูโสภณธรรมวิชิต   วัดชีวาน  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
346 
พระครูรัตนโชติธรรม   วัดหนองปรือ  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
347 
พระสมุห์ภาษิต แท่งทอง  วัดคูขาด  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
348 
พระสามารถ เตียงกูล  วัดต้นตาล  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
349 
พระครูวิสิฐกาญจนกิจ   วัดใหญ่ดงรัง  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
350 
พระครูโสภณกาญจนวัตร   วัดดอนคราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
351 
พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ   วัดมโนธรรมาราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
352 
พระวาณิช ชัยรักเกียรติ  วัดมโนธรรมาราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
353 
พระครูกิตติวัชราภรณ์   วัดโพธิ์ทัยมณี  เพชรบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
354 
พระปลัดลำพอง วรรณาราม  วัดสิงห์  เพชรบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
355 
พระสมุห์สมพิศ สินคงอยู่  วัดสิงห์  เพชรบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
356 
พระธรรมธรเจตน์ พ่วงเพ็ง  วัดป้อม  เพชรบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
357 
พระอธิการสุทิน พวงมณี  วัดไม้รวกสุขาราม  เพชรบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
358 
พระประภาส บรรจบกาญจน์  วัดชายนา  นครศรีธรรมราช 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
359 
สามเณรสถาพร เหล่าวีรสกุล  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
360 
สามเณรอรรณพ คร่ำสุข  วัดใหม่สามัคคีธรรม  นครราชสีมา 
15-9-62 
ผ่าน 
พม่า  
361 
พระอธิการสมศักดิ์ ดีดวงพันธ์  วัดนาติ้ว  มุกดาหาร 
15-9-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
362 
พระคึกฤทธิ์ สวัสดิผล  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
363 
พระมาร์ค อิศรางกูร ณ อยุธยา  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
364 
พระชัยณรงค์ บุญเย็น  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-62 
ผ่าน 
ฝรั่งเศส  
365 
พระมหาแสนดี ปุ่มทอง  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
366 
พระทวีชัย น้ำพี้  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
367 
พระสมนึก บุดศรีเรือง  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
368 
พระปฤนทธว์ริษศร ธัมมวริษฐ์  วัดท่าขนุน  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อิตาลี  
369 
พระวริชญ์รัฏฐ์ คงคา  วัดท่าขนุน  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อิตาลี  
370 
พระพัฑฒ์พิศุทธิ์ มินดอน  วัดท่าขนุน  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
อิตาลี  
371 
พระสกล บุญดก  วัดส้าน  เชียงราย 
15-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
372 
พระมหาพิชาภพ จันทสิโร  วัดบักดอง  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
373 
พระราชวิสุทธาภรณ์   วัดพระแท่นดงรัง  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
374 
พระวิสุทธิพงษ์เมธี   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
375 
พระฤตยศ นลินนพมาศ  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
376 
พระครูกาญจนสิรินธร   วัดกาญจนบุรีเก่า  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
377 
พระครูวิบูลกาญจโนภาส   วัดพระแท่นดงรัง  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
378 
พระเสน่ห์ ลี้นิยม  วัดปราสาททอง  สุพรรณบุรี 
15-9-62 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
379 
พระมหานิรุตต์ อภิญญานนท์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระเทพนันท์ วุฒินนท์ชัย  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ  
พระสุรัตน์ ศิริธรรม  วัดสุดสวาทดิ์  พิษณุโลก 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสถานะเดิม,เอกสารประกอบไม่สมบูรณ์  
พระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์   วัดโป่งแยง  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
พระครูสมุห์สุเทพ ลัคนาวิเชียร  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
พระประดิษฐ์ เนตรผาบ  วัดดอนตอง  ลำพูน 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระฉัตรานนท์ แมเชกู่  วัดภูพลานสูง  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
พระพูลศักดิ์ ดวงสี  วัดท่าไห  อุบลราชธานี 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิสับสน  
พระครูอมรโพธิสุนทร   วัดโพธิราษฎร์สามัคคี  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระครูเกษมธรรมภูษิต   วัดหนองงูเหลือมเหนือ  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
10 
พระโฮม มะลิ  วัดงูเหลือมเหนือ  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
11 
พระพงศ์พิพัฒน์ ระยับศรี  วัดกระแซง  ศรีสะเกษ 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
12 
พระครูวิศิษฏ์ปุญโญภาส   วัดโพธิ์ศรี  นครพนม 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ลงนาม  
13 
พระอธิการวินัย วันสวัสดิ์  วัดโพธิ์ทอง  นครพนม 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
14 
พระปรีด อัคฮาด  วัดพระซอง  นครพนม 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯและเอกสารประกอบไม่ตรงกัน  
15 
พระชุมพล วุฒิพงค์  วัดตลาดประดู่  นครราชสีมา 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
16 
พระใบฎีกาปัญญา หมื่นเดช  วัดศรีมงคล  ฉะเชิงเทรา 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าย้ายสังกัดวัด  
17 
พระครูประภาสกาญจนคุณ   วัดถ้ำวังหิน  กาญจนบุรี 
15-9-62 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
รวมทั้งหมด : 396 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4