ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสิทธิวัฒนคุณ   วัดกระจัง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูกิตติสารคุณ   วัดลำผักชี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาปรัชญา ใจกาศ  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระชเยนต์ ทรายเพชร  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประพล วายโศก  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวินย์ เมฆไตรภพ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระชูเกียรติ เบญจะวานิช  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระชาญชัย อรพินท์พงษ์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพิระพรรณ นาคปรีชา  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระถนอม สระชมภู  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระอมรศักดิ์ เชอสินธุ์  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  นนทบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระชาย สกุลสุขตลอดปี  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาถาวร จิตรกระเนตร  วัดบางหลวง  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาทัพพ์วริศ ศรีสำอางค์  วัดแสวงสามัคคีธรรม  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระวสันต์ ทองประกอบ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระกิตติ ดวงล้อมจันทร์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูวินัยธรมนัส ทองทัพไทย  วัดวิเวกวายุพัด  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาธวัชชัย คำศรี  วัดกษัตราธิราช  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระกันณพงศ์ ยอดรัก  วัดสามโก้  อ่างทอง 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระครูสุธีธรรมบัณฑิต   วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสุรัตน์ สันทอง  วัดลาดทิพรส  นครสวรรค์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระเนตรน้อย เลิศรบ  วัดวังไม้แดง  กำแพงเพชร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระวุฒิเดช ไตรภพ  วัดป่าดอยลับงา  กำแพงเพชร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระณัษฐพงษ์ ไกรวิชญ์ชนาพร  วัดป่าศรีวิไลย์  พิจิตร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระอาทิตย์ สีแดง  วัดบางลายใต้  พิจิตร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระครูโสภิตพัชรธรรม   วัดเพชรวราราม  เพชรบูรณ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระครูสุภัทรชัยสิทธิ   วัดสังกิจจาราม  เพชรบูรณ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูสถิตกิจจานุยุต   วัดจันทร์ตะวันออก  พิษณุโลก 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระณรงค์ฤทธิ์ ลัคนาภิเศรษฐ์  วัดจันทร์ตะวันตก  พิษณุโลก 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระจิรภัทร มั่งสายทอง  วัดโบสถ์  พิษณุโลก 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระพีรพงศ์ ศรีพันธุ์วงศ์  วัดบ้านพร้าว  พิษณุโลก 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระอินเดีย ละงู  วัดดงสังโฆ  พิษณุโลก 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระเพชรไทย ศรีเข้ม  วัดสระแก้วปทุมทอง  พิษณุโลก 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูพิลาสธรรมสาร   วัดขวางชัยภูมิ  อุตรดิตถ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระทวีศักดิ์ มากคล้าย  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระไพศาลประชาทร   วัดห้วยปลากั้ง  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูอมรสุทธิวงศ์   วัดสันกู่  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระใบฎีกาสุริยันต์ ยะปิ๋ว  วัดศรีบุญเกิด  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาเตชินทร์ เตชะ  วัดห้วยไคร้หลวง  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมานัส กัณทะวัช  วัดต้นมื่น  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระเจษฎา ป่งแก้ว  วัดต้นมื่น  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระรัชพล จันแปงเงิน  วัดปงของ  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระบรรจง จำปี  วัดสวนดอก  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระวรวุฒิ กันทะจักร์  วัดป่าถ่อน  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสิทธิชัย ภิระบรรณ์  วัดแม่เงิน  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์  วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมนตรี อุ่นนัน  วัดพระธาตุจอมคีรี  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมานพ ลานนาพุทธคุณ  วัดพระธาตุจอมคีรี  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระนัฐภี จีอาทิตย์  วัดแม่คำสบเปิน  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระนิวัฒน์ กองจักร์  วัดบ้านร่อง  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระภูมรินทร์ ลือโฮ้ง  วัดร่องฟอง  แพร่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูชัยวัฒน์สุนทร   วัดอัมพวัน  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูจันทสีลคุณ   วัดป่ากิ่วดู่  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสมุห์อานนท์ ปู่อ้าย  วัดหนองคำ  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหากรวิก หลวงแก้ว  วัดท่านาค  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระอภิชาติ พัฒนาไพร  วัดพุทธนิมิตร  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระสุพจน์ พัดประดิษฐ์  วัดสันป่าสัก  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระสมชาย เชื้อเพชร  วัดธรรมวิเชียร  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระไสว สำเภาแก้ว  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระอภิเดช แสงหล้า  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระณัฐวิโรจน์ ระเบียบทองคำ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระปิยชัย ดวงสูงเนิน  วัดทุ่งปูน  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสุนทร เฉวียงหงส์  วัดทุ่งปูน  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสุรัตน์ จตุโรโภคทรัพย์  วัดวังกอง  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระบัญชา แสวงบุญราศรี  วัดวังกอง  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมานะ ชวชาติ  วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระพัฒน์ เกษทอง  วัดป่าโป่งแยงพัฒนาราม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระจรูญ หวังศุภรัตน์  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระพิพัฒน์ ฉลวยพิมาน  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอาทิตย์ ปู่เงิน  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูประโชติสีลคุณ   วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาฉลองชัย จันทร์เขียว  วัดเกียรติบุญมา  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาช่วงโชติ ภูสมตา  วัดโคเขตตาราม  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสมหมาย สุริอาจ  วัดศรีไพฑูรย์  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระประสิทธิ์ พิมพ์มีลาย  วัดสว่างบรมนิวาส  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระถาวร วิชัยวงศ์  วัดป่าห้วยเชียง  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระอิทธิกร พิรักษา  วัดแก้วสว่าง  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอาคม โสภาคำ  วัดมาลานิมิต  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระนิวัติ มีสุข  วัดพระธาตุนางขาว  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระมงคล ชำนาญกุล  วัดป่าอินทสิริ  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสิริรัตนเมธี   วัดโพนชัย  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูปริยัติพุทธิรังษี   วัดเทพพุทธรังษี  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาลิขิต คำหงษา  วัดเทพนิมิต  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหาชัยพร จินดาภู  วัดนาตุมวนาราม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหาไพบูลย์ ลาดี  วัดโนนสว่างพัฒนาราม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระนิกร บุญรอด  วัดถ้ำผาฝาง  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระประดิษฐ์ ดวงศรี  วัดดอนหอพัฒนาราม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระเอกราช มงคลศรีวิทยา  วัดพุทธเมตตาโสมนัส  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระนิรัน ศรีจันทร์แก้ว  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสุริยันต์ วงศ์สุวรรณ  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระปัญญา ปราปะภัย  วัดศรีสะอาด  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระสำราญ แก่งจำปา  วัดตรีสวัสดิ์วนาราม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระดำรงค์ อ่อนจันทร์  วัดตรีสวัสดิ์วนาราม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมพล เหตุเกษ  วัดโนนสว่าง  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอุเทน นครโสภา  วัดโนนสว่าง  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระทวี แสนคำ  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระวิจิตร ไชยมาสุข  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระณรงค์กร พลสา  วัดป่าสันติธรรม  เลย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูปริยัติบูรพาภิรม   วัดโพนงาม  สกลนคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระใบฎีกาไพรวรรณ ทองกาล  วัดคอนสวรรค์  สกลนคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 309 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4