ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสมศักดิ์ แสงชาติ  วัดป่าทุ่งปลากัด  สกลนคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระครูพิศิษฎ์สารโสภณ   วัดบ้านค้อ  ขอนแก่น 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระสิทธิชัย นางาม  วัดศรีมงคล  ขอนแก่น 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระสุพิน อินทหอม  วัดป่าสุขิตาราม  ขอนแก่น 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระเหมราช หูประโคน  วัดป่าสุขิตาราม  ขอนแก่น 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระปรีชา คำตุ้ม  วัดป่าสุขิตาราม  ขอนแก่น 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระสนิท บุญล้วน  วัดป่าสุขิตาราม  ขอนแก่น 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระครูประโชติวรธรรม   วัดไชยวาร  กาฬสินธุ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระประพาด ยานประสาท  วัดหนองกุงเหนือ  กาฬสินธุ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระวิทยา ชินแสง  วัดป่าวลีพิทักษ์เดช  กาฬสินธุ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระชัชวาล สุทธิประภา  วัดโพธิ์พุทธคุณ  กาฬสินธุ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระวุฒิชัย ปลุกใจ  วัดโนนค้อ  อุบลราชธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระมหานัฐสิษฐ์ นรดี  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระมหาไกรสีห์ ดาวสิงห์  วัดบ้านฮ่องสามัคคี  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระสุวิส จันครา  วัดสำโรงตาเจ็น  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระสุริยา เวลาพร้อม  วัดศรีโกธาราราม  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระสุพิน แหวนวงษ์  วัดบ้านโป่ง  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระสมภาพ ทองอินทร์  วัดโนนแก  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระยุทธนา พละศักดิ์  วัดป่าซำตารมย์  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระชินโชติ งามสุข  วัดโนนดัง  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระวุฒิชัย สุพินิจ  วัดหยุห์  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระยุทธนา กิ่งทอง  วัดซุงงู  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระอำพร วีระพันธ์  วัดซุงงู  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระอุดม ยอดอ่อน  วัดซุงงู  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระครูวิธานธรรมโกวิท   วัดอูนนา  นครพนม 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระบุญถม แสงสว่าง  วัดกุดจอก  ยโสธร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระฉัตรชัย บุญวัน  วัดนาโพธิ์  ยโสธร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระสมเกียรติ เกียรติฐิติรัช  วัดภูถ้ำพระ  ยโสธร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระพิเชษฐ์ แสงลำดวน  วัดหนองตุกหลุก  ยโสธร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระประจิตต์ สุขแสน  วัดหนองตุกหลุก  ยโสธร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระครูปลัดสัญชัย วังสะการ  วัดป่ากุดน้ำคำ  อำนาจเจริญ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระวิเชียร สมคิด  วัดคำมะโค้ง  อำนาจเจริญ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระครูอินทสีลาภรณ์   วัดหนองคึม  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระครูวิชิตศุภการ   วัดหนองจะบก  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระใบฎีกาปรีชา วีระศักดิ์  วัดหนองพลวง  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระมหาพงษ์พันธ์ เฉลิมศิริ  วัดหนองแวง  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระมหาอนันต์ อุปสิทธิ์  วัดหันเตย  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระมหาธีรพงศ์ บุญนาดี  วัดสี่เหลี่ยม  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระพงษ์ศิริ ถานันท์ตะ  วัดเวฬุวัน  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระอภิเดช บุพลา  วัดหนองหว้า  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระชิญนวรณ์ สุขกลิ่น  วัดศรีลำพอง  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระสุรัตน์ หนกระโทก  วัดจระเข้หิน  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระฉลอง โสนนอก  วัดโนนหญ้านาง  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระสุพจน์ เลียบแล  วัดไทยงามศิริมงคล  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระคนึง งึมกระโทก  วัดป่าโกรกสะเดา  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระขุนพล สิงหเทพ  วัดซับระวิง  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระประคอง เพ็งสุวรรณ  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระครูพิศาลสังฆกิจ   วัดใหม่สายตะกู  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระครูพัชรกิตติโสภณ   วัดโสณวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระครูพินิจกิจจาภิรม   วัดบ้านกรวด  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระอาทิตย์ จะเหมาะดี  วัดบุญช่วย  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระอโนทัย เพ็งด้วง  วัดแพงพวย  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระจำรัส อันพิมพา  วัดบ้านโคกสว่าง  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระสุเทียน จีนรัมย์  วัดหนองบัวทอง  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระกรวิชญ์ ทุมพร  วัดสวายตางวน  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระทศพล สุทินศรี  วัดบ้านเย้ยม่วง  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระซัน ปาโนรันย์  วัดบ้านเย้ยม่วง  บุรีรัมย์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระปลัดปิยะพงษ์ อิ่มสะอาด  วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม  ชัยภูมิ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระทันใจ เมื่อจัตุรัส  วัดโป่งขุนเพชร  ชัยภูมิ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระวิทูล ชาญกล้า  วัดพระธาตุเดื่อโกน  ชัยภูมิ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระพงษ์ศกร บุญรักษ์  วัดวังทอง  ปราจีนบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระปรีชา โชคประเสริฐ  วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา  ฉะเชิงเทรา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระไกรสร สุทธิจันทร์  วัดเขาลาน  สระแก้ว 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระต้องตา ทองเฟี้ยง  วัดป่าบ้านน้ำซับ  สระแก้ว 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระนิวัฒน์ อ่อนทรวง  วัดป่าเมตตาหลวง  สระแก้ว 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระจำเริญ เผือกนาง  วัดสัตหีบ  ชลบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระณัฐ ปิ่นเจริญ  วัดปาลิไลยวัน  ชลบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระชวน จันทร์วิเชียร  วัดเขาสวรรค์ตาก  จันทบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระศักย์ศรณ์ ปภัสสรจิตโต  วัดเขาสวรรค์ตาก  จันทบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูโสภณสุตวัฒน์   วัดน้ำเชี่ยว  ตราด 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระครูกิตติญาณวิจักษ์   วัดเนินตากแดด  ตราด 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระครูประโชติบุญญารักษ์   วัดโยธานิมิต  ตราด 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระครูวินัยธรจักรินทร์ มณีเพชร  วัดหนองบัว  ตราด 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระจักรพันธุ์ สุนทรชาติ  วัดพระธาตุโพธิ์ทอง  สุพรรณบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระครูสีลาธิการี   วัดหนองพะอง  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระครูสาครพิพัฒนโสภณ   วัดนาโคก  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระครูสุนทรสาครกิจ   วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระครูธรรมรัต   วัดนางสาว  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระสุรัตน์ ณรงค์วิทยกุล  วัดนางสาว  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ รอดทะยอย  วัดศรีวนาราม  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระมหาศราวุธ วิเชียร  วัดโคกขาม  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระปรีชา เหล็กดี  วัดโกรกกราก  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระมยัด พินิจรัมย์  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระครูประภาสธรรมทัต   วัดหนองม่วง  ราชบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูนิติสารวิกรม   วัดหนองกวาง  ราชบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระวิษณุ ภู่สร  วัดลาดบัวขาว  ราชบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระใบฎีกาบุญล้อม หงษา  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระปกรณัม เยาว์ธานี  วัดเขาสนามชัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระครูสุธรรมปิยาภรณ์   วัดปิยาราม  นครศรีธรรมราช 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระครูพินิตธรรมวาที   วัดหนองดี  นครศรีธรรมราช 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระมหาสุนันท์ พันชนะ  วัดมณีเจริญ  นครศรีธรรมราช 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระมหาเกรียงศักดิ์ วิถีชัย  วัดมณีเจริญ  นครศรีธรรมราช 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระวริยะไกร หาดสุด  วัดเกาะสระ  นครศรีธรรมราช 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระเอกพงษ์ ไชยพงษ์  วัดเสาธงทอง  นครศรีธรรมราช 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระครูโสภณธรรมวิสิฐ   วัดท่าโรงช้าง  สุราษฎร์ธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระครูสมุห์มนัส รงพรหม  วัดวิโรจนาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระสุภเดช เจริญศรี  วัดวิโรจนาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระมหากรีฑา ดั้งดอนบม  วัดพัฒนาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระสุรเชษฐ จินดาวรรณ  วัดสถิตคีรีรมย์  สุราษฎร์ธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระอนุชา บุญดี  วัดจันทาวาส  สุราษฎร์ธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 309 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4