ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมงคลวัตรวาที   วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์   วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอดุลธรรมเมธี   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสิทธิวัฒนคุณ   วัดกระจัง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูอนุกูลพัฒนกิจ   วัดภาษี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดธีรพันธ์ พิชัยยุทธ  วัดภาษี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุธี ฟองสมุทร  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์สมพล กนกสุทธิวงศ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวัฒน์พร บุญมาก  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาชลาทร เอี่ยมละออ  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาเสรีชน พันธ์ประโคน  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาเธียรบดี นวลจำรัส  วัดบางขุนเทียนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาเชิดชาย สินารายณ์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาธีรพงษ์ ล้อประโคน  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาณัฐพงศ์ อุปทุม  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระวิปุละ เก่งศึกษา  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระกฤษฎา ฤทธิ์เกษม  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระวิโรจน์ สร้อยกวาง  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระธัชวัฒน์ เย็นเปี่ยม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระพุทธิพงศ์ เอกมงคลสุข  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสุคนธ์ ทศรักษา  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระสิรภพ ยุทธคราม  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระจีระศักดิ์ ยอดจันทร์  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระฉัตร ขุนนุชนารถ  วัดคลองบ้านใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสมพร ทิมประเสริฐ  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระประดิษฐ ศรีรัตนา  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระเอนก เลิศศิริ  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระชัยฤกษ์ ปริยานนท์  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระชิดชวัฒน์ อิ่มอารมย์  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระองอาจ โกศะรุทธะ  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูนนทวิมลรัตน์   วัดอินทร์  นนทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหากร ชฏาพันธุ์  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระยอดขวัญ ขำพิมพ์  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระฉัตรชัย ช้างอยู่  วัดขวัญเมือง  นนทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสุริยน ผึ่งผาย  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูธรรมธรสัมพันธ์ เศรษฐบัณฑิต  วัดจันทรสุข  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหามนตรี เกิดสีทอง  วัดลานนา  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระสมพร ธูปเทียน  วัดขุมแก้ว  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระดิรภัทร มีแสง  วัดสว่างภพ  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระธีรภัทร พานทอง  วัดบัวแก้วเกษร  ปทุมธานี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระเล็ก ฉัตรมงคลนิมิต  วัดพญาปราบปัจจามิตร  สมุทรปราการ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระศักดิ์ชาย เบญจพลคุมวงศ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระธันเนตร บุญอำพล  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระประจวบ มาตรวิจิตร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอธิการสมาน งามระลึก  วัดไพรฑูริย์ถนิมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระรัตนโยธิน นาคาพล  วัดไพรฑูริย์ถนิมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระภูริทัต เพ็งภาค  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระเอกลักษณ์ ปิ่นสุข  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูกิตติสารวิสิฐ   วัดตึกราชา  สิงห์บุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระหวล สายสินธุ์  วัดม่วง  สิงห์บุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมานะ พวงคำ  วัดกลางธนรินทร์  สิงห์บุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระสถาปัตย์ ศิริพุฒิพงศ์  วัดกลางธนรินทร์  สิงห์บุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระปองพล คุณเมฆ  วัดกลางธนรินทร์  สิงห์บุรี 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระราชปริยัติวิธาน   วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหานที จวนรุ่ง  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหากฤษณะ บรรทัดจันทร์  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาเนติธร สุคำภา  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาไฮ้ แซ่ฉั่ว  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูสิทธิวชิราทร   วัดบาง  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูบรรพตวชิรกิตติ์   วัดเขาพิมพาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูอมรวชิรากร   วัดโขมงหัก  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูปลัดสิทธิกรณ์ จรูญ  วัดเจริญสุข  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูปลัดสำเริง พลอยแหวน  วัดทุ่งหญ้าคา  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระครูสังฆรักษ์ตันโจ โพธิ์ทรง  วัดปางเรือวนาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระปลัดพีรพล จันทร์กระจ่าง  วัดนพรัตน์วนาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสมุห์สำเนาว์ สระเกตุ  วัดบางลาด  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระใบฎีกาอดุลย์ ชลเชี่ยว  วัดเกาะรากเสียดนอก  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอธิการชาญชัย โพธิกุล  วัดวังน้ำแดง  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระอธิการเสงี่ยม บุญนงค์  วัดโพธิ์ทองราษฎร์บำรุง  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอธิการสุบิน ยุ้งทอง  วัดหนองไผ่วนาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระอธิการสุรศักดิ์ ป้อมไธสง  วัดคลองต้นไทร  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระอธิการสมพร อินทา  วัดสันติวนาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอธิการสมศักดิ์ นพกาล  วัดนาร้อยไร่  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอธิการแดง เทพนาง  วัดสิทธิวราราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาธนิต บาระเมศ  วัดไตรภูมิ  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาพงศักดิ์ ภิยโยภาพ  วัดโขมงหัก  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาจักรกฤษ แก่นโต  วัดหนองเต่าทอง  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาบัวกัณฑ์ ดาประสงค์  วัดถาวรวัฒนาไต้  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระสมาธิ กุดนอก  วัดสุวรรณาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระบรรพต หมอนคุด  วัดลานทอง  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระพรหมมินทร์ เนตรมงคลดี  วัดหนองเตาอิฐ  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระกฤจฏิพรรธ ลำทรง  วัดวังหามแห  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระบรรหาร ภูมิสุข  วัดหนองแคน  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอิทธิพงษ์ พรมเจียม  วัดหนองปากดง  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระชัยพงษ์ ดาหา  วัดแก้วศรีวิไล  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระกนก เย็นฉ่ำ  วัดสระสิงห์โต  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระทนง ถุงเงิน  วัดเกาะน้ำโจน  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอนุชิต จิตรมั่น  วัดรวงผึ้งพัฒนา  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระนพรัตน์ จันทร์แดง  วัดบางลาด  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระนพฤทธิ์ ศรีสองเมือง  วัดบ่อแก้ว  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระวิเชียร เกษมจิต  วัดสิทธิวราราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระณภัทร ทองเพิ่ม  วัดมอสังเวียน  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระพงษ์สนิท สายเครือสด  วัดไพรสณฑ์รัตนาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระวรทัย อุบลศรี  วัดวังอ้อ  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวุฒิชัย ธะนู  วัดแม่สอด  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระนิทัศน์ คะระออม  วัดสุวรรณาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระอำไพ บุบผาสาท  วัดหนองปรือ  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระผิว อินตา  วัดเขาพิมพาราม  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระประดิษฐ์ นนทศรี  วัดคลองน้ำไหลกลาง  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสมเกียรติ พรมจันทร์  วัดท่าพุทรา  กำแพงเพชร 
15-11-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 559 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6