ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระพรณรงค์ สุฤทธิ์  วัดห้วยนา  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระอุทัย เพชรบูรพา  วัดป่าหวายเก่า  ลพบุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระพนม วงษ์สุวรรณ  วัดคู  สิงห์บุรี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระวรายุทธ์ บุญวาส  วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ชัยนาท 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระสิทธิโชค กมลวุฒิพงศ์  วัดลานสัก  อุทัยธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระอธิการเอกมงคล สมสกิจ  วัดพุนาค  นครสวรรค์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระมหากมล สอนเมือง  วัดโคกเดื่อ  นครสวรรค์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระทิวา ถาวร  วัดวังข่อยสามัคคีธรรม  นครสวรรค์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระทรงกฤต มงคลสินธุ์  วัดห้วยลำใย  นครสวรรค์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระครูวิภัชธรรมโสภิต   วัดดงชะพลู  พิจิตร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระใบฎีกาสมบัติ หริ่มเทศ  วัดใหม่ปลายห้วย  พิจิตร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระไชยรัตน์ เข็มทอง  วัดใหม่ปลายห้วย  พิจิตร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระมหาฑลขพรรธน์ อินทร์ม่วง  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระจรัญ ศรีปาน  วัดรายชะโด  พิจิตร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระครูเกษมพัชรสาร   วัดธุตังคาราม  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระครูสังฆรักษ์ธง เกิงสันเทียะ  วัดโคกรังน้อย  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระปราโมทย์ อนันต์ฤทธิ์กุล  วัดน้ำวิ่ง  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระอำพร ฉุยฉาย  วัดประตูดาว  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระทรงพล ไพรภิบาล  วัดร่องหอย  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระนพสิทธิ์ พันชมภู  วัดร่องหอย  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระอมรวิชญ์ โพธิขำ  วัดโนนสมบูรณ์  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสุรินทร์ รสหอม  วัดเนินโบสถ์  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระอนุพงศ์ คำยวง  วัดแค้มป์สน  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระเพชร กะสวย  วัดแค้มป์สน  เพชรบูรณ์ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระครูวิบูลสิทธิธรรม   วัดหนองปลิง  พิษณุโลก 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระอธิการสุรพล คงนาน  วัดพรหมเกษร  พิษณุโลก 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระจารุกิตติ์ โหมดห่วง  วัดหนองพยอม  พิษณุโลก 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระสุนทร ดิษสวน  วัดหนองพยอม  พิษณุโลก 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
เจ้าอธิการอนุสรณ์ ใจประการ  วัดสันต้นกอก  เชียงราย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระพงษ์พัฒน์ หนูเกื้อ  วัดพุทธอุทยาน  เชียงราย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระครูสุวิมลสารคุณ   วัดดอนไชย  พะเยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระครูอภิวัฒนกิตติ์   วัดพระนั่งดิน  พะเยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระครูวรธรรมสาธิต   วัดท่าร้อง  พะเยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระบุญมี อินคำฟู  วัดสันป่าพาด  พะเยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระภาคภูมิ ศรีเมือง  วัดเกษศรี  พะเยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระศุภกร เฉพาะธรรม  วัดป่าฝาง  พะเยา 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูโสภณพัฒนานุยุต   วัดหลวง  แพร่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระครูอุดมวิริยการ   วัดเชตวัน  แพร่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระอธิการศักดิ์ดา สุวรรณทา  วัดพระนอน  แพร่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระกาจพล เครงครื้น  วัดร่องซ้อ  แพร่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระสมพงศ์ ข้ามสี่  วัดเชตวัน  แพร่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระจิรพิพรรธ แสงธง  วัดวังธง  แพร่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระสุวัฒน์ เลิศศรีกิตติวัฒน์  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระครูวรธรรมวัฒน์   วัดต้นแก้ว  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูสถิตเจติยารักษ์   วัดเจดีย์แม่ครัว  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระครูโชติพรหมวิหาร   วัดพรหมวนาราม  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระครูรัตนจันทรังษี   วัดหาดสำราญ  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระครูศรีธรรมคุณ   วัดป่าพร้าวนอก  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระวรพจน์ ภูมกระจาย  วัดป่าพร้าวนอก  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระมหาอังคาร จิราภรณ์กานดา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระมงคล ฤทธิ์ภักดี  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระประมวล เจนภคอนันต์  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระเสน รัศมี  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระรัฐพงค์ ทองแปง  วัดดอยแก้ว  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระประพัฒน์ สมนะ  วัดเดชดำรงค์  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระชัยวฤทธิ์ อินต๊ะยศ  วัดทุ่งจำลอง  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระวุฒินันต์ชัย โยมงาม  วัดศรีถ้อย  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระพารินธร สูนปัน  วัดชัยเกษม  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระพีรพงษ์ ยาระณะ  วัดศรีมงคล  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระอรรถสิทธิ์ บุญสม  วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระปิ่นทอง คำมูลใจ  วัดศรีดงเย็น  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระสุพจน์ วิมลรัตน์  วัดศรีดงเย็น  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระบุญส่ง พุ่มเรือง  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระปีใหม่ ศรีทิน  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระนุกูล คงกัลป์  วัดสันเหมือง  ลำพูน 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระจันทรัตน์ สุต๋า  วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระนที ตะวันเกิดไพร  วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระดิษพงศ์ ธารสุขจรุง  วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระณัฐวัตร แก้วลา  วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระอธิการประสันต์ ก้อนคำมา  วัดดอยพลานธรรม  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระเสฏฐพัชร์ สุวรรณศรี  วัดศรีสุมังค์เก่า  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระนิรันดร์ สวรรณพรม  วัดโคเขตตาราม  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระเกรียงไกร ชัยคำ  วัดผากลางนา  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระศักดิ์ศิริ เจียมศักดิ์  วัดโนนสะอาด  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระสำเร็จ ภูน้ำเย็น  วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระพีรวัศ ทองศรีนุ่น  วัดเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระวันชัย ดีลุนชัย  วัดเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระสุพิศ ยานุวงค์  วัดเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระเทียนเอก บุญสุวรรณ  วัดเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระวีระพงษ์ ธรรมวัตร  วัดเทพนิมิต  อุดรธานี 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระครูสุนทรนวกิจ   วัดจันทราราม  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระมหาทวี บุญโส  วัดป่านาขาม  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระจิรโชติ จันปัญญา  วัดป่านาขาม  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระอภิชาติ พระโพธิ์  วัดป่านาขาม  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระสมศักดิ์ สุวรรณปัก  วัดป่านาขาม  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระศรศิลป์ ฉิมหลวง  วัดป่าวังนาค  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระศักดิ์ทวี การักษา  วัดเทสรังสี  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระบุญสนอง สิมสวัสดิ์  วัดป่าหนองแสง  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระอิสระ กำเนิดเพ็ชร  วัดเทพธารทอง  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระดนุพล ทุมทอง  วัดเทพธารทอง  หนองคาย 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระครูวิเวกอรัญญคุณ   วัดอรัญญวิเวก  บึงกาฬ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระครูประทีปธรรมานุวัตร   วัดศรีสมบูรณ์  บึงกาฬ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระอธิการยุทธนา เขตนคร  วัดสุวรรณบรรพต  บึงกาฬ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระสุวิชชา นาถาบำรุง  วัดสุวรรณบรรพต  บึงกาฬ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระทองดา โม้ลันโท  วัดอาฮงศิลาวาส  บึงกาฬ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระยุทนา บัวชุม  วัดคลองคูหา  บึงกาฬ 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระครูโชติคุณาภรณ์   วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระครูสกลกิจโกศล   วัดป่ารัตนโสภณ  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระครูสิริธรรมชัย   วัดป่าโคกสี  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระรัตนากรวิสุทธิ์   วัดทุ่ง  สกลนคร 
15-10-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 442 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 5 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5