ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระวีระยุทธ พัฒนแสง  วัดป่าเทพนิมิตมงคล  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระอธิการสุพิศ พาสง่า  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระไพชิต แสนใจวุฒิ  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระณัฐพล โพธิ์ศรีทอง  วัดถ้ำผาใหญ่  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระมหาวิรพรรณ เศษถา  วัดศรีบุญเรือง  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระถนอม บุญชิต  วัดใหม่สามัคคีชายแดน  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระสุรชัย บุญชิต  วัดโพนชัย  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระทวี สีพุทธา  วัดป่ากิตติโสภณาราม  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระวิสันต์ ปานเพ็ชร  วัดเย็นศรีระธรรมประทีป  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระนิ่ม จดจำ  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระอธิการรุ่งศักดิ์ มูลอาษา  วัดป่ามงคลธรรม  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระอธิการเดชศักดิ์ ร่มเกษ  วัดป่ารัตนโสภณ  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระอธิการพรชัย บริบูรณ์  วัดป่าหนองสนม  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระภัทรพงศ์ วงค์ศรีลา  วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระสมใจ แก้วมุงคุณ  วัดศรีชมภู  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระชัยสิทธิ์ เติมสันเทียะ  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระณัฐพล นันตะสูตร  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระพยุง เปรมปรี  วัดขัวสูง  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระสุรินทร์ คงปิ่น  วัดป่าธัมมปาลวนาราม  สกลนคร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระอธิการสุวิทย์ ประอินทร์  วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม  หนองบัวลำภู 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระจิรัฏฐ์ อุ่นจิตธีรโชติ  วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม  หนองบัวลำภู 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระวีระวัฒน์ พรมณี  วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม  หนองบัวลำภู 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระพจนันท์ กุมพล  วัดป่าศิริวันวนาราม  ขอนแก่น 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระสมบัติ มีโพนงาม  วัดป่าแสงอรุณ  ขอนแก่น 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
เจ้าอธิการวิชัย ลิที  วัดป่าดอนแก้ว  ร้อยเอ็ด 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระวาโย พลประเสริฐ  วัดป่าเขมสารสุธี  ร้อยเอ็ด 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระทองจันทร์ พรมพา  วัดนาเจริญ  อุบลราชธานี 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระครูอดุลกิจโสภณ   วัดดวนใหญ่  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระครูวาปีธรรมมงคล   วัดหนองเหล็กใหญ่  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระครูสมุห์ทองเลื่อน ยอดแก่น  วัดบ้านค้อ  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระอุดมศักดิ์ บุดดีสิงห์  วัดบ้านค้อ  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุสิทธิ์  วัดมหาพุทธาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระปลัดสมคิด ตางาม  วัดหนองปลาซิว  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระปลัดบำรุง ปรือปรัง  วัดปรือคัน  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระสมุห์ชัย สุขเฉลิม  วัดโคกเพชร  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระอธิการถนอม รองโสภา  วัดหนองนกเขียน  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระอธิการพลจิต กาละพันธ์  วัดโนนทราย  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระอธิการปรีชา ชมภู  วัดกระแชงพัฒนา  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระมหามังกร บัวสด  วัดโคกโพน  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระมหาผดุงเกียรติ ลีลาเจริญฤทธิ์  วัดดอนขะยอม  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระมหาอาทิตย์ แก้วละมุล  วัดบ้านกู่  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระสมพงษ์ กระโพธิ์  วัดตาเหมา  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระจิรวัฒน์ โสดา  วัดอีเซ  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระอนุวัฒน์ พงษ์วัน  วัดระเบาะ  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระวิชาญ ศรีชารัตน์  วัดหนองหงอก  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระลำพูล ปัญญาสูง  วัดปลาเดิด  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระนิต เข็มทอง  วัดโพธิ์ศรีสมโภช  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระชัยโย เสนคำสอน  วัดหนองคับคา  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระจันทึก โพธิสาร  วัดโพธิ์น้อย  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระศรายุทธ ประสงค์  วัดบ้านโนนเยาะ  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระสิทธิศักดิ์ พรรณา  วัดสำโรงเก่า  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระโฮม มะลิ  วัดหนองงูเหลือมเหนือ  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระไพสาร ประเสริฐศิลป์  วัดสว่างวารีรัตนาราม  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระนพชัย เรืองหงษา  วัดโนนสมบูรณ์  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระปรพฤต์ ตีเงิน  วัดบ้านกอก  ศรีสะเกษ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระครูศรีธีราภิวัฒน์   วัดธาตุเรณู  นครพนม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระครูสังฆรักษ์ศักดิ์สิทธิ์ สุริยนต์  วัดธาตุเรณู  นครพนม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระอิทธิพล สมมิตตะ  วัดโนนสวัสดิการาม  นครพนม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระพรพิรุณภัทร บุญก้อน  วัดจอมแจ้ง  นครพนม 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระครูธวัชธรรมกิจ   วัดศรีธงทอง  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระครูปัญญาวรกิจจาภรณ์   วัดป่าโนนค้อ  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระครูบวรวรธรรม   วัดคูเมือง  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระครูใบฎีกาวานิช บุญล้น  วัดศรีธงทอง  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระมหาฉัตรเพชร เสนศรี  วัดบูรพารามใต้  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระเข็มทอง งามแสง  วัดบ้านขาม  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระสมพงษ์ ศรีมาลา  วัดดอนแรด  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระรุ่ง อุปชัย  วัดป่าบ้านเหล่าเมย  ยโสธร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระมหาอาทิตย์ ธุระสิงห์  วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  มุกดาหาร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระมหาอำนาจ ทองลิ้มสุด  วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  มุกดาหาร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระสังวร สุทวี  วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  มุกดาหาร 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระครูสิริสีลวัตร   วัดอำนาจ  อำนาจเจริญ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระครูอุดมธรรมวัตร   วัดโนนดู่  อำนาจเจริญ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระมหานันทวุฒิ ศรีลาบุตร  วัดอำนาจ  อำนาจเจริญ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระวินัย ขอราศรี  วัดนายม  อำนาจเจริญ 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์   วัดป่าฉัตรมงคล  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระครูญาณิสสรคุณ   วัดศาลาหนองขอน  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระครูเกษมปทุมาภรณ์   วัดหนองโข่  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระอนิรุทธิ์ แสนมา  วัดศรีสำราญ  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระปลัดดงเย็น สายบุตร  วัดกซับบาก  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระอธิการอุทัย บุญทศ  วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระอดุลย์ จันมา  วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระมหาเกียรติศักดิ์ ศรีสังข์  วัดป่าธรรมชาติ  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระมหาอำนวย เบียดกลาง  วัดหนองหัวฟาน  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระฐิติเดช ลาดี  วัดพรหมวิหาร  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระศรายุทธ ภาระพันธ์  วัดเขาแผงม้า  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระอนันท์ ชิณวงศ์  วัดบ้านหนองบัวโคก  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระเขียด บวชขุนทด  วัดโคกคูขาด  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระจำนงค์ กางนอก  วัดหลุ่งจาน  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระกมลภพ โฆตมัง  วัดสว่างบูรพาราม  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระสุนทร อัปมาโน  วัดอ้อยช้างรัตนาราม  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระพรหมพร นนทะวงศ์  วัดป่าหนองหลักศิลา  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระนคเรศ สุขจันทึก  วัดกลางปักธงชัย  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระสนั่น แปลกกลาง  วัดสำโรง  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระสุริยา เสนามาตย์  วัดจงกอ  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระคำสิงห์ พานิช  วัดสะพานหิน  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระจำลอง ใจแช่ม  วัดบ้านเก่า  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระธวัชชัย พันธ์กมลศิลป์  วัดบ้านเก่า  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระบรรจง พร้าวไธสง  วัดหนองบุนนาก  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระอดิศักดิ์ ยอดวัด  วัดหนองบุนนาก  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระวิชาญ ป้อมน้อย  วัดโนนเกษตร  นครราชสีมา 
1-1-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 576 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6