ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระครูบริหารมงคลธรรม   วัดป่านาสีดา  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
402 
พระครูสังวรธรรมานุวัตร   วัดถ้ำพระ  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
403 
พระบัญชา ปราบพาล  วัดป่านิโรธรังสี  อุดรธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
404 
พระมหากันต์นภัทร บุราคร  วัดประสานศรัทธา  หนองบัวลำภู 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
405 
พระพิชิต ขจรจิตต์  วัดป่ารัตนธรรมคุณ  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
406 
พระอภิชาติ ประเสริฐ  วัดขวัญเมือง  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
407 
พระอธิการทองศรี สามารถ  วัดบ้านนา  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
408 
พระศิลา สีดาเสถียร  วัดศรีโพธิ์ทอง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
409 
พระพิทักษ์ บูรณะอุดม  วัดราษฎร์บำรุง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
410 
พระทองม้วน อุดมครบ  วัดเหล่ากุด  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
411 
พระครูปริยัติวัฒนธำรง   วัดบึง  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
412 
พระพิพัฒน์ พีรพัฒน์ดิษฐ์  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
413 
พระครูธรรมธรสุวัฒน์ แก้วเขียว  วัดปู่เจ้า  สุพรรณบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
414 
พระอธิการสมวงศ์ รุ่งฉาย  วัดหนองปลวก  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
415 
พระอธิการเอกพงษ์ วัชรธรรมรังสี  วัดโป่งเสี้ยว  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
416 
พระก้องไพร ไชยพิศิษฐ์  วัดถ้ำเจริญธรรม  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
417 
พระเจ็ด เจียรนัย  วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
418 
พระรุ่ง รูปงาม  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
419 
พระภูเบศร แก่นจันทร์  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
420 
พระเฉลิมพงษ์ ภูมิเรศสุนทร  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
421 
พระวีรวัฒน์ ชมนิล  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
422 
พระรณภูมิ สว่างวงษ์  วัดหัวถนน  สงขลา 
1-3-62 
ผ่าน 
พม่า  
423 
พระวีระพงษ์ แสงสว่าง  วัดโนนสะอาด  ขอนก่อน 
1-3-62 
ผ่าน 
ลาว  
424 
พระครูพิธานกิจจานุกูล   วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-3-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
425 
พระครูใบฎีกาทศพล ศรีชวนะ  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-3-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
426 
พระมหาจิตรกรณ์ ท้ายห้วน  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-3-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
427 
พระคุณากร ลัยรักษา  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-3-62 
ผ่าน 
เวียดนาม  
428 
พระอธิการสมพร คูหาสุวรรณ์  วัดช่องเขารัตนาราม  สงขลา 
1-3-62 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
429 
พระมหาชวลิต สหเจริญชัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
แคนาดา  
430 
พระธีรพล ปะวะโข  วัดป่าอุดมมงคล  มหาสารคาม 
1-3-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
431 
พระวิชิต คำมี  วัดถ้ำไตรรัตน์  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
432 
พระครูวจิตรศีลาจาร   วัดห้วยพุด  สงขลา 
1-3-62 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
433 
พระมหาสุรพงศ์ พรอำนวยกำเนิด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
434 
พระครูโกวิทธรรมรักษ์   วัดตาลเดี่ยว  สระบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
435 
พระอรรถพล พละสาร  วัดป่าหนองนกเขียน  บึงกาฬ 
1-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
436 
พระมหาคมสัน วงษ์จำปา  วัดบ้านป่าบาก  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
437 
พระธนากร สายแก้ว  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
438 
พระสิงหฤทธิ์ สามารถ  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
เยอรมนี  
439 
พระทวีโชค วรศาสตร์  วัดโคกสมบูรณ์  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
440 
พระมหาทองเก็บ สุขพล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
441 
พระมหาธีระ นนกระโทก  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
442 
พระมหาสนั่น คีรีวัน  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
443 
พระมหาวรจักษ์ กายะชาติ  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
444 
พระมหาสมาน ศศิสุวรรณพงศ์  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
445 
พระลาภิน เดชกำจรศักดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
446 
พระนิพนธ์ แก้วศรีงาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
447 
พระครูผาสุกพัฒนสุนทร   วัดโคกสำราญ  ลพบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
448 
พระเทพปัญญาภรณ์   วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
449 
พระสมุห์ชาตรี   วัดมรรครังสฤษดิ์  นครสวรรค์ 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
450 
พระสันต์ทัศน์ สินสมบัติ  วัดจันทร์ตะวันออก  พิษณุโลก 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
451 
พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา   วัดคลองกระจง  สุโขทัย 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
452 
พระครูชัยรัตนบรรพต   วัดเขาแก้วชัยมงคล  สุโขทัย 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
453 
พระครูประยุตสีลสุนทร   วัดศรีบุญชุม  พะเยา 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
454 
พระครูสุชาตธรรมาวุธ   วัดบ้านใหม่ปางเติม  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
455 
พระสงกรานต์ อินต๊ะ  วัดบ้านใหม่ปางเติม  เชียงใหม่ 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
456 
พระถาวร ธิสาชัย  วัดเจติยาคีรีวิหาร  บึงกาฬ 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
457 
พระภานุมาศ พระไตรราช  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
458 
พระสว่าง ศรีนาง  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
459 
พระวัฒนา แคน้ำ  วัดศรีอภัยวัน  เลย 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
460 
พระธนันต์พร เหล่าสุพรรณ์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
461 
พระปฏิพัทธ์ บุญทัน  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
462 
พระครูกมลธรรมรังสี   วัดปทุมรังษี  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
463 
พระมหาพรหมปัญญา เจริญรัมย์  วัดไทรงาม  สุรินทร์ 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
464 
พระมหาสำรอง ทองแปรง  วัดโคกพนมดี  ปราจีนบุรี 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
465 
พระสมุห์สเวกด์   วัดไม้รวก  นครนายก 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
466 
พระครูสังฆรักษ์อิศรา   วัดน้อยเจริญสุข  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
467 
พระมหาณรงค์ สุขสมกิจ  วัดบางน้อยใน  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
468 
พระครูสมุทรวชิรานุวัตร   วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  สมุทรสงคราม 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
469 
พระมหาสมบูรณ์ เสริมผล  วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  สมุทรสงคราม 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
470 
พระปลัดไพบูลย์ พิศาลวชิโรภาส  วัดประทุมคณาวาส  สมุทรสงคราม 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
471 
พระครูสมุห์วิศรุต   วัดวิมลคุณากร  สงขลา 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
472 
พระอั่น ชมรูปสวย  วัดควนนอก  ปัตตานี 
1-3-62 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
473 
พระปริยัติสารเวที   วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
474 
พระอธิการสุวิทย์ ประอินทร์  วัดสุภัทโทสามัคคีธรรม  หนองบัวลำภู 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
475 
พระครูบวรธรรมคุณ   วัดศรีสุราษฏร์  มหาสารคาม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
476 
พระสมัย คำอ่อน  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
477 
พระครูกมลธรรมรังสี   วัดปทุมรังษี  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
478 
พระครูเกษมวิทยาคม   วัดป่าคำโพนทอง  กาฬสินธุ์ 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
479 
พระราชปริยัติวิมล   วัดมิ่งเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
480 
พระครูวิจิตรคณานุศาสน์   วัดป่านาเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
481 
พระครูวิจิตรธรรมานุศาสน์   วัดศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
482 
พระครูสุทธิศีลาจารย์   วัดป่าขวัญเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
483 
พระกิตติ์โภคิน วัฒนะพรวรภัทร์  วัดป่าขวัญเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
484 
พระวิโรจน์ ทับแสง  วัดพรหมวิหาร  ยโสธร 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
485 
พระบริสุทธิ์ เพ็ชรสร  วัดศรีชัยมงคล  นครราชสีมา 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
486 
พระครูพิพิธเจติยาภิบาล   วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
487 
พระครูสุธีเจติยานุกูล   วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
488 
พระครูภาวนาเจติยคุณ   วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
489 
พระครูโกวิทสุตการ   วัดโคกเขมา  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
490 
พระครูโกศลธรรมรัตน์   วัดวังน้ำเขียว  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
491 
พระครูปิยธรรมพิมล   วัดบางปลา  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
492 
พระมหาพรชัย ศรีภักดี  วัดเสถียรรัตนาราม  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
493 
พระวิทยา แสงจันทสิทธิ์  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-3-62 
ผ่าน 
อังกฤษ  
494 
พระมหาไพจิตร สาฆ้อง  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-62 
ผ่าน 
อิตาลี ฝรั่งเศส  
495 
พระธนกิจ จันทราพิทักษ์กุล  วัดพระราม๙  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
ออสเตเลีย นิวซีแลนด์  
496 
พระบรรดิษฐ วัฒนายิ่งสมสุข  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-62 
ผ่าน 
ออสเตเลีย นิวซีแลนด์  
497 
พระครูสมุห์อาทร ยุบลพันธ์  วัดกาไสย์ธรรมมิการาม  อ่างทอง 
1-3-62 
ผ่าน 
ออสเตเลีย นิวซีแลนด์  
498 
พระสมศักดิ์ ทาลีซิงห์  วัดศีลขันธาราม  อ่างทอง 
1-3-62 
ผ่าน 
ออสเตเลีย นิวซีแลนด์  
499 
พระเทียมดาว โพเกต  วัดสระทะเล  นครสวรรค์ 
1-3-62 
ผ่าน 
ออสเตเลีย นิวซีแลนด์  
500 
พระครูโสภณพัฒนาภรณ์   วัดสันทราย  เชียงราย 
1-3-62 
ผ่าน 
ออสเตเลีย นิวซีแลนด์  
รวมทั้งหมด : 540 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6