ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระชนะชัย คำนาโฮม  วัดประชาสามัคคี  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระสมเกียรติ อยู่เย็น  วัดเหมือดแอ่  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระพสิษฐ์ปณรรฆ แพงทรัพย์  วัดทุ่งเศรษฐี  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระมานิต พงษ์ศิริสุนทร  วัดโพธิภาวนาวัน  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระทนงค์ จันสถาพร  วัดยางลุ่ม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระธีรวัฒน์ ยางงาม  วัดทุ่งสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระภูวนาท สุดเนตร  วัดทุ่งสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระอำนวย ศรีสุข  วัดป่าตรัยรัตนาราม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระอวยพร แก้วศรี  วัดป่าตรัยรัตนาราม  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระชิตชัย วารินทร์  วัดป่านาแก  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
พระทศวรรต พาเทียม  วัดป่านาแก  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระฉัตรเพชร บำรุงวงศ์  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระเอนก ชนะเพียร  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระวินัยเมธี   วัดป่าศรีสำราญ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระปลัดอภิวิชญ์ คำนัน  วัดป่าศรีสำราญ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระมหาจิรศักดิ์ จันทร์มั่น  วัดป่าศรีสำราญ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระมหารัชชานนท์ ขันธ์เสน  วัดป่าศรีสำราญ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระพนากรร์ จันสมุทร  วัดป่าศรีสำราญ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระครูขันตยาภรณ์วิสุทธิ์   วัดหนองกุง  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระสมุห์สุทัศน์ มะโนชาติ  วัดไพรบึง  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระใบฎีกาสุครีพ ละเมอพันธ์  วัดตายู  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระอธิการไสว รัตนภักดิ์  วัดสุขสวาทอารมณ์  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระอธิการบุตรดี ทนที  วัดจานบัว  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระอธิการชาญ ผิวงาม  วัดหนองสองห้อง  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระมหาโสภณ เสนาจ  วัดมหาพุทธาราม  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระมหาเอกชัย สิงห์ทอง  วัดบ้านขนาด  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระด่อน แข่งขัน  วัดบ้านด่าน  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระจักราวุฒิ คำกลาง  วัดกระแซง  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระสันติภาพ โพธิ์พุ่ม  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระสายันต์ พันธทอง  วัดวังไฮ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระเปลี่ยน ชารินทร์  วัดหนองบัว  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระจำลอง มะลิวงศ์  วัดเสรีพัฒนา  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระบุญมา นิยม  วัดบ้านดู่  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระวรรณสิทธิ์ ใจบุญ  วัดหนองคูอาวอย  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระเสกสรรค์ นวลละออง  วัดละเอาะ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระธนบูรณ์ จันทร์มนตรี  วัดละเอาะ  ศรีสะเกษ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระมหาวราวุฒิ ประเคน  วัดมรุกขนคร  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระสุทธิพงษ์ สิทธิโชติ  วัดมรุกขนคร  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระพินิจ หนูห่วง  วัดหัวดอน  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระปราจิตร วะชุม  วัดธาตุประสิทธิ์  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระวิชัย แขมคำภา  วัดชัยมงคล  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระไกรศักดิ์ ต้นน้อย  วัดชัยมงคล  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระรัฐศาสตร์ ปูลา  วัดชัยมงคล  นครพนม 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระอัฏฐ์ชานัช กะนะหาวงศ์  วัดโคกก่อง  ยโสธร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระสมบูรณ์ สิงห์ศร  วัดบูรพา  ยโสธร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระสำราญ ทองหลาง  วัดป่าหอพระคุณ  ยโสธร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระวินัย ภูสูสี  วัดป่าหอพระคุณ  ยโสธร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระครูสมุห์สมนัด ประทุมลี  วัดบุปผาราม  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระมหาภูริทัตต์ ขันติ  วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระลัญจกร หนูประโคน  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระเจริญ เทพโสภา  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระอภิเดช อุปัญญ์  วัดภูผากูด  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระศราวุธ บุญมา  วัดภูผากูด  มุกดาหาร 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระสุเทพ จันทร์พวง  วัดบูราพิสัย  อำนาจเจริญ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระเนวิน รักคง  วัดป่าภูมะโรง  อำนาจเจริญ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระอธิการบุญโชว์ ศิลปชัย  วัดหนองโสน  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระมหานิยม เสนารินทร์  วัดกลางดง  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระมหาวชิรา ไปแดน  วัดดงเค็ง  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระประหยัด เผ่าพงษ์คล้าย  วัดดงเค็ง  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระขวัญชัย เฝ้าหนองดู่  วัดบ้านใหม่แสนสุข  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระสมภาร ศรีจูมพล  วัดป่าอมตธรรมาราม  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระบุญช่วย พิมลนอก  วัดหนองไข่ผำ  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระจอย สรสิทธิ์  วัดสำพะเนียง  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระไพศาล พัดเพ็ง  วัดหนองแดง  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระประวิทย์ พร้าวไธสง  วัดหนองบุนนาก  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระวิรัตน ครองสี  วัดประชานิมิตร  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระสมพงษ์ วงวิเศษ  วัดประชานิมิตร  นครราชสีมา 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระใบฎีกาทรนง มะโนรัมย์  วัดพระพุทธนาทเขากระโดง  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระอธิการจำเริญ เจริญรัมย์  วัดหนองเต็งน้อย  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระเสรี สุทินรัมย์  วัดหนองกก  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระเอกชัย การเพียร  วัดบ้านสะแกซำ  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระพลอย สีสัน  วัดโนนดินแดงเหนือ  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระจักรกฤษ พรโคกสูง  วัดป่าสวนอัมพร  บุรีรัมย์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระครูปภัศร์คุณาธาร   วัดบุปผาราม  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระอธิการนาวา หาญณรงค์  วัดเพชรดอนยาง  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระมหาวีระพล ดีหามแห  วัดไพรีพินาศ  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระเชิงชาย สร้อยสูงเนิน  วัดไพรีพินาศ  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระวิษณุ เจริญพล  วัดไพรีพินาศ  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระบุญเลิศ สาระรัมย์  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระวิเศษ มีมานะ  วัดเพชรภูมิสุวรรณ  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระกิตติศักดิ์ ธรรมกุล  วัดบูรพาราม  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระพายุ ชื่นสบาย  วัดท่าสง่า  ชัยภูมิ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระครูธำรงสีลคุณ   วัดมุนีนิรมิต  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระครูสุทธิธรรมกันต์   วัดคันธารมย์นิวาส  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระครูอนุกูลวุฒิกิจ   วัดสว่างแสนทอง  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระครูนิมิตรัตนาภรณ์   วัดนิมิตรรัตนาราม  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระไพรวัลย์ แก้วดี  วัดโพธิสว่างโพนครก  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระวรเศรษฐากร ศักดาสกุลคุณากร  วัดสุวรรณโภคาราม  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระนัทธพงศ์ ภาสดา  วัดป่าสระตาปาน  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระกรณพัฒน์ เมินดี  วัดอมรินทราวารี  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระชอบ ร่วมทวี  วัดอมรินทราวารี  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระสุรศักดิ์ คิดดีจริง  วัดอมรินทราวารี  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระธีรเวทย์ สุขทวี  วัดเขวาสินรินทร์  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระทศพร โคตท่าค้อ  วัดเขวาสินรินทร์  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระธนสร สุขทวี  วัดเขวาสินรินทร์  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระสมาน ขอขันกลาง  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระสมาน พานา  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระอุทัย ทองแม้น  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระชูศักดิ์ สุนทร  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระธีระ ซ่อมทอง  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  สุรินทร์ 
15-12-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 580 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 6 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6