ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระพิมลภาวนาพิธาน   วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพิศิษฏ์วิหารการ   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโอภาสธรรมสาร   วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูอาทรกิจจาภิรักษ์   วัดรัชฎาธิษฐาน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูประทีปปัญญาวงศ์   วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาจักรี จันทโชติ  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุตวิสุทธิคุณ   วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดวิรัตน์ คลังเงิน  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาคมกฤษณ เติมสายทอง  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระภูมิพัฒน์ สันติภัทร์เมธากุล  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูประสิทธิพุทธมนต์   วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูธรรมธรเชิดวงศ์ ชูชัยวัฒนา  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูไกรสรวิลาส   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาทรงศักดิ์ บำรุงราษฎร์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาแสงสุริยา โกรัมย์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาวีรวัฒน์ จอมเกาะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระทิพยธานิน สุขจินดา  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูปลัดไชยา หัดประกอบ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระครูสมุห์บรรจง บุตรสร้อย  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหากิตติศักดิ์ สียวน  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาวรวุฒิ ศุภมณี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาบุญเลิศ ภูเหม็น  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสมุห์สมัย คำหุ่ง  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาวิโรจน์ ธาระพุฒ  วัดน้อยนางหงษ์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาเจริญ เพ็ชรดี  วัดนวลนรดิศ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาวีรชัย ขจรสุวรรณ์  วัดบุรณศิริมาตยราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาวายุ สุวรรณกุล  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาอนุรักษ์ พรมบุตร  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาศุภโชค สถิตคีรี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาคธาวุธ วงค์ไทย  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาสุธินันท์ เพ็งสีดา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาวุฒิ ใหม่คำ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหามนตรี สีฝั้น  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาสมเจต ตะพองมาศ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาสุวิทย์ จันทร์ทิพย์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหากิตติศักดิ์ นิสัยกล้า  วัดบ้านทุ่งเสรี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาไพรินทร์ ดีดวงพันธ์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหานคร สุคำพุธ  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระนรินทร์ ระวิโรจน์  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาวุฒิวร สีเป้า  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระเอกชัย นนตรี  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระภิรมย์ เฉวียงหงส์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระเฉลา ดิษฐ์คำเหมาะ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระดุลย์ธนัตถ์ เกิดไพโรจน์  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุขสันติ ภูทองพันธ์  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระขัตติยะ ไชยวรรณ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอุเทน พรพฤกษนันท์  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระจิตติ ปาลศรี  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระณัฐวุฒิ อยู่ชมญาติ  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระบุญมี ด้วงเงิน  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระชัยมนัส เทียมทรัพย์  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระผไท ไตรธิเลน  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสง่า ม่วงภูเขียว  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระอารมณ์ คงนวล  วัดท่าข้าม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระธนดล สุวรรณศิลปิน  วัดท่าข้าม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระประเสริฐ สุทธิพันธ์  วัดท่าข้าม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระกิตติพงษ์ บิลโพชน์  วัดท่าข้าม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระพงษ์ศักดิ์ เสนาลา  วัดท่าข้าม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูปลัดพิศิษฐศรณ์ แสนเจริญ  วัดกล้วย  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระณัฐกฤษ เอี่ยมชม  วัดกล้วย  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาอานนท์ มหตระกูลรังษี  วัดบางนา  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาตุลา เจตมา  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระชัยอนันต์ ชะลี  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระทองคำ โสผล  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระนภัส แสงอาทิตย์  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระพิทักษ์ เหลืองอรุณชัย  วัดเชิงเลน  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระจิรวัชร์ พิชากร  วัดกำแพง  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระเจษฎา อุตะมะชะ  วัดจันทร์  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระชนะศักดิ์ ผมพันธ์  วัดจันทร์  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระป้องเกียรติ มาลัย  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระพชร มีทรัพย์มั่น  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูใบฎีกาอำนวยศักดิ์ โตศิริพัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาพันธ์สุวิชญ์ สุดโตเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระศุภโชค เลิศธิติพฤทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสุพรรณ ดวงคำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระภาสกร ผาสุขดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาสุริยันต์ บุญยอด  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาชาญวิทย์ มะลิวงศ์  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระวีระศักดิ์ สุวรรณวงศ์  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสมพร ชลาสินธุ์  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสุนทร แหสมุทร  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูวินยาภินันท์   วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระสมพงษ์ ทองใบน้อย  วัดจรเข้ใหญ่  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระรังสรรค์ เที่ยงท้องคุ้ง  วัดสว่างอารมณ์  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระโนรี พร้อมสิ้น  วัดเจริญวนาราม  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระบุญสืบ พึ่งจินดา  วัดเจริญวนาราม  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระประเสริฐ แซ่ซื้อ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระชัยชาญ คำชมภู  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระศราวุธ คงสำรวย  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระกิตติ ดวงล้อมจันทร์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูวิภัชธรรมสถิต   วัดขุนทราย  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูอุทัยนิติธรรม   วัดหนองไม้ซุง  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูอุดมปิยธรรม   วัดหน้าโคก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูสถิตเวฬุวัน   วัดไผ่ล้อม  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูวิชิตสิทธิคุณ   วัดบ้านแค  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล   วัดลาดชะโด  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูปลัดสราวุธ สภาพ  วัดลาดชะโด  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระนิพนธ์ แย้มโสภี  วัดลาดชะโด  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระใบฎีกาสันติ โคกผา  วัดโพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูปลัดพิจารย์ พลายบางมด  วัดโพธิผักไห่  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-62 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 729 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 8 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8