ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
33 
พระสมพงษ์ แถวโสภา  วัดโนนสมบูรณ์  บุรีรัมย์ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์ขออนุญาตเดินทาง  
34 
พระจิรภัทร นามา  วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ปราจีนบุรี 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ  
35 
พระวันชัย หอมจันทร์  วัดรีนิมิตร  สระแก้ว 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ลงนามที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯ  
36 
พระมหาอุทัย วงษ์จันทร์  วัดหนองลำดวนพรมศรี  ชลบุรี 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน  
37 
พระมหาโกรศชนรรทน์ แสงวิรัญ  วัดบูรพาพิทยาราม  จันทบุรี 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน  
38 
พระสมุห์ไสว หมื่นสาร  วัดทุ่งริ้น  สตูล 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ไม่กรอกข้อมูลสำคัญที่แบบฟอร์ขออนุญาตเดินทาง  
39 
สามเณรวรพต บุญปัญญา  เวียงแหงปริยวัตศึกษา  เชียงใหม่ 
1-12-62 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
รวมทั้งหมด : 707 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 8 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8