ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระอธิการวิชาญ ดำดี  วัดศรีวนาราม  พิษณุโลก 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระพิทักษ์พล คล้ายวรรณ  วัดวงฆ้อง  พิษณุโลก 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พรศิริศักดิ์ ธีรจางคพิชัย  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระจำรัส โนที  วัดคุ้งยาง  อุตรดิตถ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระอธิการมงคล กุนทิ  วัดท่าเมล์ชัย  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระอธิการโยธิน อินทะนะ  วัดนากว้าว  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระอธิการณัฐวุฒิ ใจเที่ยง  วัดทุ่งสะแกงดอนชัย  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระมหาพัฒนา แก้วกันยา  วัดบุญยืน  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระพิษณุพล รูปทอง  วัดป่าฝาง  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระสุพัฒ โชคดี  วัดทุ่งส้าน  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระสุรพงษ์ สมทราย  วัดทุ่งบอมใต้  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระพีรกานต์ รู้เพียร  วัดบ้านกลาง  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระครูกิตติวีรวัตร   วัดปงสนุก  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระครูสถาพรเจติยาภิบาล   วัดพระธาตุดอยจอมทอง  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระครูบรรพตรัตนชัย   วัดคีรีชัย  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระครูสมุห์ธวัชชัย ลาวิชัย  วัดเวียงพาน  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระมหาสังเวียน ไชยนาเหลือง  วัดอำมาตย์  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระขวัญหล้า กันนะ  วัดศรีบุญเรือง  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระสมปอง ปิ่นโพธิ์  วัดหนองแว่น  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระเรวัต น้อยเลิศ  วัดเหล่าชวนชม  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระเดชา กันทะจิต  วัดพระธาตุแสนคำฟู  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระสาคร เหล่าอัน  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระชินเชาวน์ อังเศวตรุ่งเรือง  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระอดิศร ขุนทอง  วัดบ้านเหล่า  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระครูวิจิตรธรรมสาธก   วัดสัมฤทธิบุญ  แพร่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระครูผาสุกนันทวัฒน์   วัดสวนหอม  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระครูวิจิตรนันทศิลป์   วัดนาส้าน  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระครูถาวรนันทวัตร   วัดดอนชัย  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระปลัดทศพร ธรรมศรวรกุล  วัดศรีดอนชัย  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระอธิการชุมพล ตาแปง  วัดศรีมงคล  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระสมยศ หอมจันทร์  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระวทัญญู ปัญญาดี  วัดป่าคอวัง  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระวรรณชัย สารใจ  วัดพญาวัด  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระสามารถ กันใจ  วัดพระเนตร  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระอภิเดช พรมธิ  วัดใหม่  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระพงศ์ธนา ธิราช  วัดศาลา  น่าน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระธีวสุ ปันวาละ  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระวิชาญ ม่วงเฉย  วัดพระพุทธบาทตะเมาะ  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระขจร คำแดง  วัดแม่แดดน้อย  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระธีรเชษฐ์ ชัยชนะ  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระชุษณะ พิชัยสงคราม  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระปิยะ พรายทองแย้ม  วัดกองลอย  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระสมโภช ปวงอูป  วัดจอมธรรม  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระครูวิชิตสังวรคุณ   วัดศรีมูล  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูอดุลธรรมวงศ์   วัดสันต้นค่า  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระครูสุขุมรัชตบรรพต   วัดดอยขุมเงิน  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระครูเขมานันทกิจ   วัดหนองยวง  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระครูภาวนากิจโสภณ   วัดป่าธรรมวิเวก  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระสมุห์กฤษฎ์นิธิทัต สิริธนัชพรชนก  วัดสะปุ๋งน้อย  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระอธิการสิงห์คำ วิยาพร้าว  วัดดอยน้อย  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระประพันธ์ แสงหงษ์  วัดม่วงน้อย  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระสมพร มิไพฑูรย์  วัดม่วงโตน  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระธรรมนูญ มหาไม้  วัดบัวบก  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระนัทธพงค์ ปันนะสัก  วัดจำขี้มด  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระศรัณยู หมื่นอ้าย  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระเฉลิม มูลเฟย  วัดช้างรอง  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระอังคาร ธารสุขเวหา  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระถวิล กันใหม่  วัดท่าข้ามใต้  แม่ฮ่องสอน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระมรกต ยาวิไชย  วัดอมราวาส  แม่ฮ่องสอน 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระครูสุธรรมโพธานุรักษ์   วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระอธิการฉกาจน์ เฉยพันธ์  วัดจอมแจ้ง  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระเคลือบ เวชบรรพต  วัดป่านิโครธาราม  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระกฤษดา ตะวงศ์  วัดพระธาตุนางขาว  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระบุญกอง สายา  วัดป่าหนองไฮ  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระประจวบ ศรีนวล  วัดดอนคำ  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระธวัชชัย ประทุมพันธ์  วัดศรีผดุงพัฒนา  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระยุทธภูมณ์ บุญมั่ง  วัดศรีสุวอ  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระสวง ชยะวัตร  วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระสุพรรณ ตุ้มมี  วัดสุรพิมพาราม  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระทศพร โลหิตดี  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระสุริยา แก้วอาสา  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระทาตร์ ศรีวะสุทธิ์  วัดมหาธาตุเจดีย์  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระวีรพล แสนยศ  วัดมหาธาตุเจดีย์  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระยุทธนา พรมสอน  วัดโนนทองอินทร์  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระอาพัฒน์ จันทร์สุข  วัดโนนทองอินทร์  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระสุนันท์ คำหาญ  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระสุริยา เกตภูเขียว  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระพิบูลย์ แก้วอาษา  วัดป่านาดี  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระยุทธนา เหมลา  วัดป่านาดี  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระสมบูรณ์ จราฤทธิ์  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระวุฒิชัย ปะระภา  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระรังสรรค์ วิสาระพันธ์  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระอภินันท์ สิงห์คำ  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระครูโสภณสิทธิคุณ   วัดทุ่งสว่าง  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระครูเกษตรกิจจาทร   วัดเกษตรโกสัย  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระครูวัฒนปัญญาวุธ   วัดกัสสปมธุโลม  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระครูปลัดเกษฎา ผาทอง  วัดจอมมณี  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระสมุห์ศรีเมือง สุขจันทร์  วัดหนองคอน  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระอธิการอากาศ จันเพชร  วัดพระประดิษฐ์  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระอธิการสุริเยนทร์ วังอายุ  วัดเพียลือ  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระอธิการกุศล ไชยศิลป์  วัดบ่อน้ำสถิตย์  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระอธิการเสริมศักดิ์ พรหมมา  วัดโพธิ์ศรี  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระอธิการอดุลย์ จันทร์โอธาร  วัดชัยราม  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระมหาสามารถ พันธุ์ไพโรจน์  วัดศรีษะเกษ  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระสนั่น ทุมชาลี  วัดอุดมวันประดิษฐ์  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระชัยวัฒน์ ศิริเกตุ  วัดธาตุดำ  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระหนูกร มาลัย  วัดไทย  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระสิทธิพร พระสมิง  วัดศรีวิลัย  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระสมาน แวงคำ  วัดกุศลนารี  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระสุรนันทน์ สีดาห้าว  วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 766 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8