ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
601 
พระมหาทองเพียร โพธิ์ทัด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
602 
พระยงศิลป์ พรหมมณี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
603 
พระไพศาล วงศ์รัศมีธรรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
604 
พระภวินทร์ ภิรมยาภรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
605 
พระสุธินนท์ พัสดุธาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
606 
พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม   วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
607 
พระครูสมุห์จำเริญ รักหิรัญ  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
608 
พระเสนห์ เสือน้อย  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
609 
พระธนวัฒน์ สุขสุวรรณ  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
610 
พระมหาวิวัฒน์ อุ่นเอม  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
611 
พระพงศกร ฤทธิ์แก้ว  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
612 
พระใบฎีกาวิวัฒน์ ทุกข์ไม่มี  วัดสวรรคาราม  สุโขทัย 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
613 
พระบุญช่วย ยานันโต  วัดท่าสี  ลำปาง 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
614 
พระสุขสันติ จาตุวัฒนา  วัดห้วยทรายขาว  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
615 
พระธีรธรรม เพ็ชร์มหาพรม  วัดเวียงแก้ว  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
616 
พระวัชระ วิชัยคำ  วัดไชยผาบ  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
617 
พระนนทกานต์ อุทธิยา  วัดไชยผาบ  เชียงราย 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
618 
พระครูมนูญกิจจานุกิจ   วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
619 
พระเดชภัทร ใจสดใส  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
620 
พระประทิน ขาเหล็ก  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
621 
พระสุรศักดิ์ ปู่เงิน  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
622 
พระดวงศรี จินดาหราตระกูล  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
623 
พระใบฎีกาศราวุฒิ ชุมปูเปอะ  วัดหนองอาบช้าง  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
624 
พระอธิการอนันต์ แก้วถา  วัดบ้านโป่ง  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
625 
พระณัฐพงษ์ ปวงกันทะ  วัดแม่สอย  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
626 
พระสถาพร ปู่จันทร์  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
627 
พระศักดิ์ชัย ลังกาพินธุ์  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
628 
พระพิชิต มหาแสน  วัดหินหมากเป้ง  หนองคาย 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
629 
พระชัยยา พันโภคา  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
630 
พระครูใบฎีกาสุริยา ไวดารา  วัดป่าใต้พัฒนาราม  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
631 
พระธิการขวัญเมือง ฝีมือช่าง  วัดป่าหนองหล่มวนาราม  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
632 
พระบรรเจิด นามหาวงษ์  วัดป่าหนองหล่มวนาราม  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
633 
พระเฉลิมชัย จันทร์แก้ว  วัดนครธรรม  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
634 
พระไกร หอมหวาน  วัดใหม่วังรี  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
635 
พระทองสุข แคกระโทก  วัดใหม่วังรี  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
636 
พระธีระวัฒน์ ทศดร  วัดใหม่วังรี  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
637 
พระวีระ หมั่นบำรุง  วัดใหม่วังรี  สระแก้ว 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
638 
พระเฉลิม ทองโชติ  วัดกระเจาบ่อยา  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
639 
สามเณรนนทวัตร อุปนันท์  วัดบ้านโป่ง  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
640 
สามเณรพสธร โคชมาศ  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
พม่า  
641 
พระครูสิทธิธรรมากร   วัดอัมพวัน  มุกดาหาร 
1-2-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
642 
พระคำฮง บุญเลิศ  วัดราษฎร์บำรุง  มุกดาหาร 
1-2-63 
ผ่าน 
เวียดนาม  
643 
พระครูนิคมธรรมโสภณ   วัดศรีธรรมโสภณ  ลพบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
ลาว  
644 
พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
645 
พระสรัญกร นิธิพรเมธา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
646 
พระอิศรา สุขสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
647 
พระกฤษฎา มาตรง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
648 
พระชัชวาล อุดมโชคมงคล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
649 
พระครูสุกิตติโสภณ   วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ  พังงา 
1-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
650 
พระเดชาธร ด้วงหนองบัว  วัดโคกเคียน  พังงา 
1-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
651 
พระครูโอภาสชลธาร   วัดชลธาราสิงเห  นราธิวาส 
1-2-63 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
652 
พระมหาทรงวุฒิ วนิชพงษ์พันธุ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
653 
พระมหานัฐพล ฤทธิ์รักษา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
654 
พระมหานาวิน จิวไว้วรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
655 
พระเทิดศักดิ์ ศรีวิรัตน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
656 
พระประพันธ์ศักดิ์ ศรีพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
657 
พระศุภชัย พิมพ์ลอย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
658 
พระสุนันต์ ถิระพัฒน์พิบูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
659 
พระจรัล สาครอมรศรี  วัดพานิชย์นิรมล  ตาก 
1-2-63 
ผ่าน 
แคนาดา  
660 
พระสมปอง สีสง  วัดสุมณฑาธาร  นครศรีธรรมราช 
1-2-63 
ผ่าน 
แคนาดา  
661 
พระวสันต์ ธัญญชาติ  วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
สาธารณรัฐเช็ค  
662 
พระเชิดศักดิ์ ทุมศรีลา  วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
สาธารณรัฐเช็ค  
663 
พระวรรณชัย แสงสี  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
664 
พระมหาวัยปอน มะลารุน  วัดศรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
665 
พระมหานิตินาถ บัวคำ  วัดวังสาร  พิษณุโลก 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
666 
พระวัชระ อ่อนชำยาง  วัดราชบูรณะ  พิษณุโลก 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
667 
พระอินถา สมธิยา  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
668 
พระเจตจำนงค์ สนธิยา  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
669 
พระธรากร พืชสิงห์  วัดป่าหนองหิน  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
670 
พระสมหมาย สารบ้านแห้ว  วัดป่าธรรมวิเวก  ขอนแก่น 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
671 
พระสันติ ดีดอนดู่  วัดกอนประชาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
672 
พระมหาชาฐิรัฏฐ์ ศรีใสย์  วัดศรีหนองปลาขาว  สุรินทร์ 
1-2-63 
ผ่าน 
เยอรมนี  
673 
พระพงศ์ศิริ ศิริกันหา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
674 
พระสงบ ศรีเมือง  วัดป่าสุขใจ  สมุทรปราการ 
1-2-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
675 
พระสมเกียรติ จันทร์วงค์  วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
676 
พระอุดมคัมภีรญาณ   วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
677 
พระครูชลิตธรรมโกศล   วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
678 
พระครูกันตธรรมาภิรัต   วัดป่าหนองโกเจริญธรรม  ราชบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
679 
พระเปรา นาคแสง  วัดทัพโพธิ์ทอง  ราชบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
สวีเดน  
680 
พระมงคล บริบูรณ์มงคล  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
681 
พระพชรณนท์ จองกลาง  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
682 
พระมหาประสิทธิ์ ทิมาใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
683 
พระนิธิศธริ์ ไชยจิรัสช์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
684 
พระวรพิพัฒน์ แก้วดี  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
685 
พระอำนวย เผื่อนปฐม  วัดสระกะเทียม  นครปฐม 
1-2-63 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
686 
พระมหาพัฒนา ดานุ่ม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
687 
พระมหาอภิชาติ ชัยหา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
688 
พระบุญลือ ชัยสายัณห์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
689 
พระปรีชา จุลโพธิ์  วัดแสงสรรค์  ปทุมธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
690 
พระษิณะกัณฐ์ มหาจิณณะการณ์  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
691 
พระสุบิน มิตตะรัก  วัดป่านิโครธาราม  อุดรธานี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
692 
พระธรรมรินทร์ โภคากรณ์  วัดป่าชมภูพาน  สกลนคร 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
693 
พระปทิตเดช ไชยคำมี  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
694 
พระธงชัยเฉลิมพล คำเขื่อง  วัดหนองเชียงทูน  ศรีสะเกษ 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
695 
พระจิรวัฒน์ สายเนียมแก้ว  วัดภูหมากพริก  ยโสธร 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
696 
พระมหามิญช์ พุทธิธนสมบัติ  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
697 
พระปลัดนิกร เทียมทิพย์  วัดท่าลาดใต้  ฉะเชิงเทรา 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
698 
พระปรียงค์ อาภรณ์สุวรรณ  วัดปิปผลิวนาราม  ระยอง 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
699 
พระเทพปริยัติโสภณ   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
700 
พระวิสุทธิพงษ์เมธี   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-2-63 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
รวมทั้งหมด : 766 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ของทั้งหมด 8 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8